Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Graficki rad iz PlS". Rad ima 56 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Odskočni odziv sistema, karakteristike ponašanja sistema u stacionarnom stanju i pokazatelji kvaliteta prelaznog procesa
Zadata prenosna funkcija otvorenog kola:
Prenosna funkcija sistema:
Odskočni odziv sistema:
Polinom P(s) se razlaže Hevisajdovim razvojem:
Statička greška (poziciona):
Pojačanje sistema:
Vreme kašnjenja:
Vrednost odskočnog odziva u stacionarnom stanju je 0,4286, pa se tako dobija vreme kašnjenja (Tk) kao:
Vreme uspona:
Grafička interpretacija odskočog odziva
Vreme smirenja je dobijeno za opseg .
Frekventna karakteristika otvorenog kola
Pretek faze i pretek pojačanja
Pretek faze
Ne postoji realna vrednost učestanosti za koju je .
Pretek pojačanja
Rezonantna učestanost, propusni opseg, pokazatelj oscilatornosti i rezonantno
izdizanje
Propusni oseg
Rezonantna učestanost
Rezonantno izdizanje
Pokazatelj oscilatornosti
Vrednost pokazatelja oscilatornosti je bilska zadovoljavajućim vrednosti koje se kreću od 1,1 do 1,5.
Nikolsov dijagram
Za zadatu prenosnu funkciju otvorenog kola Wok, crta se frekventna karakteristika u LAF ravni, a zatim se unosi u Nikolsov dijagram.
Frekventna, amplitudna i fazna karakteristika otvorenog kola:
Frekventna karakteristika otvorenog kola uneta u Nikolsov dijagram:
Za unetu frekventnu karakteristiku otvorenog kola se, za razne vrednosti ucestanosti , očitavaju vrednosti amplitude i faze, koje se dobijaju kao presek date frekventne karakteristike i odgovarajućih krivih u Nikolsovom dijagramu.
1,95 2,77 3,52 4,51 5,62 10,1 17,3 31,3 54,8 (rad/s) A -7 -9 -12 -16 -20 -30 -40 -50 -60 (dB) L 0,446 0,356 0,251 0,157 0,1 0,029 0,01 0,003 0,001 (dB)
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta