Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Evidencija osnovnih sredstava". Rad ima 31 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Гимназија и економска школа „Јован Цвијић“
Бела Црква
Јована Цвијића бр. 11
Матурски рад из РАЧУНОВОДСТВА
Тема: Евиденција основних средстава
Ментор: Ученик:
проф. Сретко Разуменић Милица Шинжар
Бела Црква, мај 2011.
Садржај:
1. Увод3
2. Економски значај и улога средстава3
3. Натурални и економски облици средтава4
4. Појам врсте и вредности основних средстава5
4.1 Пословне књиге основних средстава6
4.2 Амортизација основних средстава7
4.3 Прибављање основних средстава и извори финансирања9
4.4 Бесплатни пријем основних средстава 9
4.5 Куповине основних средстава15
4.6 Изградња основних средстава 17
4.7 Отуђивање основних средстава 23
4.8 Уступање основних средстава 24
4.9 Продаја основних средстава 24
4.10 Расходовање основних средстава 27
4.11 Алат, инвентар и резерцвни делови29
5. Закључак30
6. Литература31
1. Увод
Свако предузеће при оснивању мора располагати одговарајућим средствима и имовином. Оснивачи предузећа обезбуђују средства у облику: ствари, права и новчаних средстава. Тако обезбеђена средства постају средства и имовина предузећа, ко јим оно слободно располаже. Основна средства могу бити стечена куповином, изградњом односно израдом у властитој изведби, разменом за друго средство или поклоном. Оквир за извештавање основних средстава су ХСФИ 5 - дуготрајна нематеријална имовина, ХСФИ 6 - дуготрајна материјална имовина, ХСФИ 7 - улагања у некретнине и ХСФИ 8 - дуготрајна имовина намењена продаји.
Постоји неколико класификација основних средстава. Тако се с’аспекта функције деле на основна средства у припреми, основна средства у употреби и основна средства ван употребе. С’ аспекта предметне структуре постоје материјална, нематеријална и основна средства у облику новца или потраживања. Облици дуготрајне нематеријалне имовине су: концесије, патенти, лиценце, софтwаре, заштитни знакови, гоодwилл и слична имовинска права која чине нематеријална основна средства. Основна средства у материјалном облику се даље могу поделити на природна богатства и средства за рад. Природна богатства су земљишта и шуме, те чине дио имовине која не подлеже обрачуну амортизације. Средства за рад су највећа и најзначајнија група основних средстава. Средства за рад обухватају грађевинске објекте, постројења и опрему (стројеви, алати, погонски, складишни и канцеларијски инвентар, намештај, транспортна средства). Трошак набавке материјалних средстава састоји се од куповне цене, увоза, царине, неповратног пореза на промет и свих трошкова који се могу повезати с довођењем средства у радно стање. Порез на додату вредност који је по улазном рачуну добављача за основно средство признат као претпорез не чини део набавне вредности основног средства. Према томе, почетно набављена средства се вреднују по трошку набавке. За накнадно мерење вредности основних средстава постоје две методе. Метода трошка подразумева да се трошак набавке умањује за акумулирану амортизацију, тј. да се води по књиговодственој вредности. Метода ревалоризације подразумева да се вредност основног средства приказује по фер вредности. Приликом повећања вредности ствара се ревалоризацијска резерва, а умањењем вредности настаје расход.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta