Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Birokratija". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
BIROKRATIJA
Termin birokratija je skovao francuski ekonomista Gurno (M.V. de Gurnay, 1712-1759) od francuske rijeci bourette (gruba tkanina kojom su presvlačeni činovnički stolovi, po čemu je činovnički ured nazvan biro) i gčke riječi kratein (vlast, vladavina). Od nastanka, termin je objašnjavan na razne načine. U nauci su rasprostranjena tri glavna načina upotrebe pojma birokratija:
Drugo značenje pojma je vezano za M. Vebera (Weber), a koriste ga pretežno sociolozi i istoričari. Birokratizacija je racionalizacija kolektivnih aktivnosti. To je centralizovani sistem državnih organizacija koji počiva na razvijenoj mreži bezličnih pravila, funkcionalnoj specijalizaciji i odgovornosti nosilaca službi.
U trećem negativno-kritičkom, značenju birokratija je sinonim spore, aljkave, koruptivne i neodgovorne kancelarijske službe koja je istovremeno sklona zloupotrebi vlastitog
Ono bez čega bi birokratija bila nezamisliva jeste veoma razvijena podjela rada , ˝specijalizacija˝ za obavljanje određene vrste poslova , precizno postavljenja zaduženja , nadležnosti , subordinacija ˝višima˝ u odnosu na ˝niže˝ i tome slično.
Narastanju birokratije i birokratiziranju društvenih odnosa pogodovalo je niz činilaca. Istaknimo samo neke. Ne samo u kapitalističkom , nego i u tzv. socijalističkim zemljama, veoma je proširen državni aparat tj. došlo je do umnožavanja državnih funkcija , potom su nastali veliki sistemi u privredi , javnim službama , politici , u vojnoj oblasti itd., a što je upravo organizirano na jednoj centralističkoj , odnosno hijerarhiziranoj osnovi.
Proces birokratiziranja se odvijao tako što su sve više jačali izvršni organi (vlada , ministarstva , administracija ) na račun predstavničkih i zakonodavnih organa (skupštine , odnosno parlamenta ). Nešto slično se dešavalo i na planu političke djelatnosti, tj. u radu političkih partija i sindikata. Odvijao se proces sve većih dominacija rukovodstva nad članstvom, tj. koncentriranje političke moći u vrhovima tih političkih struktura .
Treba naglasiti da , kad je riječ o birokratiji i birokratskom organiziranju društva , većina teoretičara ima negativan stav prema toj vrsti pojave . Međutim , ima i onih koji jedino u njoj vide mogućnost racionalnog i efikasnog organiziranja društva , odnosno obavljanja određenih poslova .
Međutim , ako bismo pokušali ovakva stajališta provjeravati na primjerima dokazano birokratskih društava , odnosno država , poput staljinističke prakse u bivšem SSSR-u , ali i na toj matrici organiziranja nekih drugih zemalja , uvjerit ćemo se da ovi drugi nisu bili u pravu.
S druge strane treba imati u vidu tzv. birokratski mentalitet i praksa veoma adaptabilni , da se bez većih problema mogu prilagođavati različitim situacijama , te u fizionomijskom smislu mijenjati , a da se , pri tome , uopšte ne izgubi suština. Otuda je i borba protiv birokratije , a za koju se tako uporno mnogi zalažu , sizifovski težak posao.
WEBEROVO GLEDIŠTE O BIROKRATIJI
Sve velike organizacije kako kaže Veber imaju tendenciju da se birokratizaciju . Riječ ˝birokratija˝skovao je Degurnej 1745. godine dodavši riječ ˝biro˝ koja označava kancelariju i pisaći sto, što je izraz izveden iz grčkog glagola ˝vladati˝. Birokratija je, prema tome, vladavina činovnika. Termin je prvi put primijenjen na državne službe, ali se postepeno proširio na sve organizacije većeg obima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta