Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biznis plan - peralna (makedonski)". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.___ _ ”Кај нас”- перална______
Име на бизнисот
Подготвиле:
__Агапи Николоска___
__Дејан Борисов______
___18.11.2008 година____
BUSINESS PLAN
РЕЗИМЕ
Овој дел од бизнис планот се пополнува по комплетирањетона сите останати елементи. Резимето не треба да биде подолго од една страница.
Вовед
Воведот е првиот впечаток кој читателот го добива за бизнисот и затоа треба да ги покрие следниве области накратко, но информативно:
природа на бизнисот
име на бизнисот
структура на бизнисот
клучен персонал и нивното релевантно искуство
опис на производот и/или услугата
неговата позиција на пазарот и потенцијалот за растеж
целите на бизнисот – краткорочни и долгорочни
причини зошто бизнисот ќе успее
финансиски проекции
потребни средства (пари) и нивна намена
1. МАРКЕТИНГ ПЛАН
1.1 Анализа на окружувањето
Дискутирајте ја индустријата во која влегувате (историски и географски)
Преглед на промените, напредокот и трендовите во изминатите 10-тина години и моменталната ситуација на меѓународно, национално и локално ниво
Идентификувајте ја позицијата на бизнисот во индустријата и утврдете ги можностите за вашиот бизнис
Историски и географски гледано, во Република Македонија до сега немало отворено јавна перална за алишта.
До сега немало никакви промени, трендови, никаков напредок ниту на меѓународно, национално или пак локално ниво.
Позицијата на бизнисот во индустријата е на доста солидно ниво и има многу можности бидејќи до сега немало такво нешто во Р.М.
1.2 Производ/услуга
Опишете го опсегот на производи или ислуги, истакнувајќи ги разликите, подобрувањата, иновациите и сл., споредени со останатите производи/услуги на пазарот
Ние спаѓаме во терцијарните дејности бидејќи продаваме услуги.
Услугите се перење на алиштата, сушење и пеглање. Вршме разни услуги:
перење на алиштата ( со наш прашок)
перење на алиштата ( со нивни прашок)
сушење на алиштата
пеглање на алиштата
хемиско чистење.
1.3 Демографија на клиентите
Кои ќе бидат вашите клиенти во секој сегмент, нивната возраст, пол, животен стил, интереси, географска поставеност?
Колку од нив се во областа која ќе ја услужувате?
Нашите клиенти ке бидат во градот Скопје во населбата Аеродром (интересно е тоа што на мала површина има голем број на луѓе). Во Скопје има 507.000 жители, а во Аеродром 72.000 жители.
Нашата услуга најмногу ќе ја користат жители на возраст од 18 до 40 год.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta