Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Glavni krivični postupak". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Интернационални универзитет у Новом Пазару
С Е М И Н А Р С К И РАД
Кривично процесно право
Главни кривични поступак
Панчево, Децембар 2010.
САДРЖАЈ
Припремање главног претреса................................................................................................................3
Појам и задатак....................................................................................................................................3
Одређивање главног претреса............................................................................................................3
Прибављање доказа.............................................................................................................................4
Главни претрес..........................................................................................................................................5
Појам и руковођење главним претресом...........................................................................................5
Ток главног претреса...........................................................................................................................6
а) Отварање главног претреса............................................................................................................6
б) Почетак главног претреса...............................................................................................................7
в) Саслушање оптуженог....................................................................................................................8
г) Доказни поступак.............................................................................................................................9
д) Завршне речи..................................................................................................................................11
Одлагање и прекид главног претреса...............................................................................................12
Одбацивање оптужнице ....................................................................................................................14
Записник о главном претресу ...........................................................................................................14
Доношење пресуде..................................................................................................................................15
Појам и врсте делатности кривичног суда ......................................................................................15
а) Изрицање пресуде...........................................................................................................................15
б) Објављивање пресуде....................................................................................................................17
в) Писмена израда пресуде................................................................................................................18
г) Достављање и исирављање пресуде.............................................................................................18
Посебности у изрицању судске опомене.........................................................................................19
Литература...............................................................................................................................................21
Припремање главног претреса
Појам и задатак
Припремање главног претреса је прва фаза главног кривичног поступка. Ова фаза започиње тек пошто оптужнида ступи на правну снагу. У овој фази долази највише до изражаја активност председника судећег већа, тј. већа пред којим ће се одржати главни претрес, која се, посматрана са садржинске стране, састоји из одређивања времена одржавања главног претреса и обезбеђења присуства лица без којих се главни претрес не може одржати, као и из евентуалног откривања и извођења доказа и доношења решења о обустави кривичног поступка, ако јавни тужилац одустане од кривичног гоњења у овој фази.
Одређивање главног претреса
Председник већа пред којим ће се одржати главни претрес, наредбом одређује време одржавања главног претреса, у којој се тачно одређује дан, час и место одржавања главног претреса. Ако преседник већа утврди да се у списима налазе записници и обавештења из члана 178. овог Законика, донеће решење о њиховом издвајању пре одређивања главног претреса, и по правоснажности решења издвојиће их у посебан омот а затим предати истражном судији ради чувања одвојено од осталих списа. Дужност је председника овог већа да донесе наредбу о одређивању главног претреса најкасније у року од два месеца од дана пријема оптужнице у суду, а ако је са његове стране стављен захтев за испитивање оптужнице кад приговора против оптужнице није било или је одбачен - чим се, с обзиром на одлуку већа позивних судија, главни претрес може одржати. Ако у овом року не закаже главни претрес, председник већа ће о разлозима због којих претрес није одређен обавестити председника суда који, по потреби, може предузети потребне мере да се главни претрес одреди.
Као место одржавања главног претреса одређује се седиште суда и судска зграда, с тим што се главни претрес може одредити и одржати у другој згради, ако су за поједине случајеве просторије за одржавање главног претреса у судској згради неподесне. О промени места одржавања главног претреса одлучује председник суда.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta