Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Farmaceutski marketing". Rad ima 64 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
ČAČAK
DIPLOMSKI RAD
Farmaceutski marketing
Sadržaj
1. Uvod......................................................................................................1
2. Opšti principi marketinga......................................................................3
2.1. Marketing – miks........................................................................6
2.2. Promocija – glavni instrument marketinga.................................9
3. Regulativa farmaceutskog marketinga................................................11
3.1. Kategorizacija proizvoda na tržištu...........................................12
3.2. Pravilnik o reklamiranju i obavještavanju o lijekovima i
medicinskim sredstvima............................................................17
4. Marketing u farmaciji..........................................................................20
4.1. Marketing farmaceutskih proizvoda.........................................20
4.1.1. Kodeks marketinške farmaceutske prakse.......................... 27
4.1.2. Marketing istraživanja i postmarketinške studije lijekova...32
4.2. Marketing farmaceutskih usluga...............................................37
4.2.1. Marketing veleprodajnih preduzeüa.....................................38
4.2.2. Marketing u zdravstvenim ustanovama...............................39
4.2.3. Marketing farmaceutskih usluga u javnoj apoteci...............41
4.2.4. Upravljanje informacijama o lijekovima.............................50
5. Zakljuþak.............................................................................................53
6. Literatura.............................................................................................59
7. Biografija.............................................................................................61
1. Uvod
kojima se osjeüao uticaj Salernske medicinske škole, najpoznatije škole srednjeg vijeka za
obrazovanje ljekara i apotekara. Sicilijanski kralj i sveti rimski car Fridrih II
Hohenstaufen je izmeÿu 1231. i 1240. godine donio Konstitucije, odredbe kojima je
uredio cjelokupnu zdravstvenu službu u državi. Ove odredbe su unijele velike promjene u
zakonodavstvu srednjeg vijeka uopšte, a obuhvatale su i dio koji se odnosi na sanitetsko
zakonodavstvo o razdvajanju medicine od farmacije. Taj dio poznat pod nazivom
sastavio je nastavniþki kolegijum Salernske medicinske škole, te je u literaturi poznat pod
nazivom Salernski edikt.
Uvoÿenjem ovih odredbi 1240. godine zajedniþko stablo medicine i farmacije
razdvojilo se u dvije zasebne grane, koje üe se dalje razvijati samostalno. Istorijski
gledano, apotekarstvo po prvi put dobija svoj zakonski oblik, a apotekar u javnom životu
zauzima mjesto sa taþno odreÿenim funkcijama i djelokrugom rada.
Iako se primjenjivao samo u Fridrihovom Kraljevstvu dvaju Sicilija, a ne i u
germanskim dijelovima Svetog Rimskog Carstva, Salernski edikt je uspostavio model
koji je farmacija slijedila širom Evrope (16, 22).
Od kad postoji apoteka (farmaceutska djelatnost uopšte), kao i svaka uslužna
djelatnost nastoji što bolje predstaviti svoj proizvod i uslugu, odnosno pokazati kvalitet,
privuüi što veüi broj pacijenata i zaslužiti njihovo povjerenje. Tu je posebno naglašena
uloga marketing koncepta koji je kroz istoriju poprimao razliþite oblike shodno razvoju
industrije, tehnike i tehnologije, te je postao vrlo bitan segment u farmaceutskoj
djelatnosti.
Farmaceutski marketing je veoma intenzivna disciplina koja obuhvata opšta i
specifiþna znanja marketinga i poslovnih aktivnosti vezanih za proizvod/uslugu u oblasti
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta