Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Korišćenje Interneta". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
ČAČAK
SEMINARSKI RAD
Predmet: ELEKTRONSKO POSLOVANJE
KORISCENJE INTERNETA
Čačak, maj, 2012. godina
SADRŽAJ
1. UVOD 3
2. NASTANAK I RAZVOJ INTERNETA 4
3. PROTOKOLI 6
4. NAČINI POVEZIVANJA SA INTERNETOM 8
5. SERVISI INTERNETA 12
6. ZAKLJUČAK …………..17
7. LITERATURA 18
UVOD
Živimo u vremenu u kojem tehnologija igra glavnu ulogu. Smatra se da je zemlja
razvijenija time što joj je veći stepen tehnološkog napretka. Medju taj tehnološki razvoj svrstavamo i razvoj računarske tehnologije, konkretnije - razvoj Interneta.
U ovom seminarskom radu, u kratkim crtama će biti prikazan razvoj internetske
mreže kroz vreme, njeno prihvatanje od strane korisnika, statistika i brzine rada.
Postoji više vrsta definicija Interneta, kojima su stručnjaci na najjednostavniji način
pokušali objasniti i ljudima približiti pojam “Mreže”, a neke od njih su:
Internet je globalna mreža računara svih vrsta koja objedinjuje hiljade različitih
računarskih mreža širom sveta koje koriste iste tehničke standarde kako bi se ostvarila međusobna komunikacija. Ako se kućni računar ili lokalna mreža, poveže s modemom preko telefonske linije (ili optičkim kablom) prema provajderu Internet usluga (provider-a), te preko njega na tu “svetsku mrežu”, postaje deo Interneta.
Ne postoji centralna vlast koja upravlja Internetom. Učešće u radu Interneta
zasnovano je na slobodnoj i kooperativnoj osnovi uz obavezu poštovanja tehničkih standarda kako bio se uspostavilo prisustvo na mreži. Internet društvo (Internet Society) u Fairfax-u, Virginia, USA, ima važnu ulogu i preporučuje tehničke standarde. Ova organizacija ostvaruje vezu između službenih vladinih ustanova u pojedinim zemljama i nevladinim institucijama kao sto su univerziteti i kompanije.
INTERNET je i novi medij za publiciranje, u kojem svaki pojedinac ili organizacija može drugima staviti na raspolaganje svoje informacije, koje tako dobijaju globalni doseg.
INTERNET je takođe i velika laboratorija u kojoj se neprekidno ispituju nove ideje, novi softver i hardver; novi istraživački i obrazovni medij , te globalni medij za elektroničko poslovanje.
INTERNET je "globalni informacijski sistem, logički povezan pomoću
jedinstvenog adresnog prostora temeljenog na IP protokolu, koji podržava
komunikacije korištenjem TCP/IP protokola te omogućuje servise visokog standarda na toj komunikacijskoj infrastrukturi" (definicija Interneta koju daje Federal Networking Council)
Upotrebom Interneta, učenje se može ostvariti praktično bilo gde i u bilo koje
doba. Polaznik više nije vezan za učionicu a ni za propisano vreme nastave.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta