Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ilegalne migracije". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
PREDMET
ILEGALNE MIGRACIJE
TEMA
MIGRACIJE
BEOGRAD
POJAM I VRSTE MIGRACIJA
Osim ilegalnih migracija danas smo, međutim, svedoci i drugih migracionih procesa koji sobom nose još teže posledice kada su u pitanju povrede čovečnosti i međunarodnog prava i uopšte prava na život i ljudsko dostojanstvo. To su prinudne migracije ili izbeglištvo. Ova dva vida migracija, ilegalne i prinudne ne predstavljaju samo kriminalnopolitički problem, već isto toliko i socijalni, politički, ekonomski, prihološki, viktimološki, međunarodni.
POJAM I MANIFESTACIJA ORGANIZOVANIH ILEGALNIH MIGRACIJA
Migracije predstavljaju fizičko kretanje stanovništva (pojedinaca ili ljudi), privremeno ili trajno preseljavanje stanovništva iz jednog sociokulturnog ambijenta u drugi. Prema tome, migracije podrazumevaju odseljavanje (emigraciju ) stanovništva sa jednog područja i njegovo privremeno ili trajno nastanjivanje (naseljavanje, tj. imigraciju) na drugo.
Migracije se mogu klasifikovati prema različitim kriterijumima. Prema kriterijumu da li se vrše unutar jedne ili više država one mogu biti unutrašnje (podrazumevaju kretanje i nastanjivanje stanovništva unutar granica jedne države) i međunarodne (podrazumevaju prekogranično kretanje stanovništva i njegov o nastanjivanje u stranoj državi). Prema trajanju, migracije se dele na privremene (to su jednokratne migracije kod kojih se migranti po proteku određenog perioda vraćaju u svoje prethodno prebivalište ili odlaze u treće mesto), povremene (migranti odlaze i nastanjuju se na nova područja periodično , a nakon tog perioda se vraćaju u svoja mesta prebivališta; najčešće je reč o sezonskim migracijama) i trajne (o kojima je reč kada migranti imaju nameru da na novom području ostanu trajno). Prema kriterijumu zakonitosti, migracije mogu biti legalne (izvršene u skladu sa propisima države, ako je reč o unutrašnjim migracijama, odnosno u skladu sa propisima države emigracije, državama tranzita i države imigracije, ako je reč o međunarodnim migracijama) i ilegalne (izvršene povredom propisa navedenih država). Prema kriterijumu organizovanosti, dele se na organizovane (koje odlikuje organizovani pristup u regrutovanju, transportovanju, prihvatu ili eksploataciji ilegalnih migranata u zemlji destinacije ) i neorganizovane. Najzad, prema uslovljenosti, migracije možemo podeliti na one koje su politički uslovljene , one koje su ekonomski uslovljene , na migracije uslovljene prirodnim katastrofama i druge.
Organizovane ilegalne migracije se mogu manifestovati kao:
a) krijumčarenje migranata (predstavlja obezbeđivanje ilegalnog izlaska, tranzita ili ulaska u stranu državu migrantima koja nisu njeni državljani ili koji nemaju stalni boravak od strane drugog lica (krijumčara) u cilju sticanja finansijske ili druge materijalne koristi.
a) ilegalne migracije u užem smislu (ilegalne migracije u sopstvenoj režiji) -podrazumevaju sopstvenu organizaciju migranata za ilegalnan izlazak, tranzit i ulazak u stranu državu i
c) trgovina ljudima.
Krivični zakonik RS kao posebna krivična dela propisuje:
1. nedozvoljeni prelazak državne granice, 2. krijumčarenje ljudi,
3. trgovinu ljudima, 4. trgovinu maloletnim licima radi usvojenja.
KRIJUMČARENJE MIGRANATA U SRBIJI - KARAKTERISTIKE, ILEGALNI KANALI
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta