Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bakterije". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 1 UVOD
Bakterije su sićušni bezbojni, prozirni jednoćelijski mikroorganizmi koji se mogu vidjeti samo pomoću mikroskopa. Šarenilo različitih oblika baktrija može se svesti na tri osnovna oblika: loptast, štapićast i spiralan.
1.1 Loptaste bakterije (koke)
Oblik kuglice, lopte ili zrna osnovni je oblik ovih bakterija. Nazvane su koke po grčkoj riječi kokus (cocus –zrno). Kada se nalaze pojedinačno, nazivaju se mikrokoke, u parovima se označavaju kao diplokoke, u paketima po četri kao tetrade, u paketima po osam kao sarcine, u kraćim ili dužim lancima kao streptokoke, a sakupljene u grozdaste nakupine kao stafilokoke. Mogu biti i bubrežastog oblika, a ponekad su izdužene po jednoj osovini (kokobacili).
Bacili imaju oblik pravog štapića (bacilus – štapić),koji može biti kraći ili duži, vitkiji ili zdepastiji. Krajevi bacila mogu biti zaobljeni, ravni ili zašiljeni. Bacili koji stvaraju sporu mogu biti deformisani na mijestu gdje se nalaze spore (terminalno, superterminalno, centralno). Dijele se samo u jednoj ravni koja je uspravna u odnosu na dužu osovinu. Kada posle djeljenja ostanu u parovima, označavaju se kao diplo bacili, a kada ih ima više u nizu, to su streptobacili. Ponekad su poredani kao daske na plotu – palisade (palisade – kolje).
1.2 Spiralne bakterije (spirohete, spirile, vibrioni)
Spiralne bakterije imaju oblik štapića savijenog u obliku duže ili kraće opruge.Vijuge mogu biti jače ili slabije izražene.Spiralne bakterije koje imaju 10-15 i više navoja nazivaju se spirohete, one sa 1-4 spirile, a one koje nemaju jedan pun navoj – vibrioni, vibrioni obično liče na zarez.
1.3. Drugi oblici
Pod uticajem raznih fizičkih, hemijskih i bioloških faktora može doći do pojave manje ili više izmjenjenih oblika bakterija.Ti oblici se nazivaju involutivni oblici.
1.4. Veličina bakterija
Veličina bakterija mjeri se mikrometrima.Dimenzije najmanjih bakterija su 0,1 – 0,5 mikrometara, a najvećih 1,0 x 1,5 do 15 mikrometara.Dimenzije spiralnih bakterija su 5 – 20 mikrometara.
3
2. MORFOLOGIJA BAKTERIJSKIH KOLONIJA
Razmnožavanjem jedne bakterije za nekoliko časova u povoljnim uslovima može nastati nekoliko miliona bakterija.Te grupe bakterija nazivaju se bakterijske kolonije.Za izolovanje i ispitivanje osobina kolonija koriste se čvrste podloge u Petrijevim pločama.Kolonije različitih bakterijskih vrsta razlikuju se po veličini, obliku, površini, konzistenciji, prozračnosti,boji itd.Neke vrste formiraju jedva vidljive dok neke mogu imati prečnik po nekoliko mm.
2.1 METODE ZA UTVRĐIVANJE OBLIKA, RASPOREDA I VELIČINE BAKTERIJA
Od ogromnog je značaja za njihovu identifikaciju.Najjednostavniji način za to jeste spravljanje i pregledanje nativnog preparata.To je mikroskopski preparat koji se dobija kada se na predmetno staklo nanese dio materijala za pregled, pokrije pokrovnim stakalcem i pregleda pomoću svjetlosnog mikroskopa.
Za bolje uočavanje i razlikovanje bakterija primjenjuju se bojeni preparati.Za bojenje se koriste vještačke i prirodne boje.Bojenja mogu biti prosta (jedna boja) i složena (više boja).Od prostih se koristi metilenskim plavim a od složenih mjesto pripada bojenju po Gramu.Takvo bojenje omgućava pored uočavanja oblika bakterijskih ćelija, i svrstavanje u tzv gram-pozitivne i gram- negativne bakterije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta