Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Primena GPS sistema u Geodeziji". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
DEPARTMAN: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA
Studijski program: GRAĐEVINARSTVO
II Seminarski rad
Predmet : Geogezija
Tema: Primena GPS sistema u Geodeziji
UVOD
Globalni Pozicioni Sistem (Global Positioning System) je sistem za pozicioniranje pomoću satelita. Sastoji se iz tri segmenta, od kojih je primarni vasionski koji čine 24 satelita. Preostali segmenti su kontrolni, koji upravlja i prati kretanje satelita i na kraju korisnički. Sistem je razvijen za potrebe američkog ministarstva odbrane da bi nakon nekoliko godina bio odobren i za civilnu upotrebu.
GPS sateliti pokrivaju celu zemljinu kuglu. Merenjem dužina do satelita, moguće je odrediti položaj biilo koje tačke na zemlji sa tačnošću od nekoliko desetina metara do samo nekoliko milimetara.
OPŠTI SISTEM AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA
Na slici 1. je data opšta blok šema sistema automatskog upravljanja , sa osnovnim elementima koji čine jedan funkcionalni sistem. Sistem se sastoji iz elemenata automatike, koji su povezani u jednu logičku petlju regulacije. Sistem sadrži osnovne elemente, koje možemo podeliti na upravljački sistem i objekat upravljanja.
Upravljački sistem, služi za formiranje odgovarajućih upravljačkih signala, putem kojih se vrši regulacija sistema. Tu spadaju:
-Merni element, koji se sastoji iz detektora i mernog pretvarača. Detektor sa svoje strane vrši merenje trenutne vrednosti fizičke veličine. Merni pretvarač služi za pretvaranje fizičkih veličina u električne. Sve zajedno merni element se često naziva i senzorskim elemntom.
-Izvršni element ostvaruje dejstvo regulatora na objekat regulisanja i za to koristi dodatnu energiju. Izvršni element se u principu sastoji iz pogonskog i izvršnog organa. Pogonski organ na osnovu primljenog signala iz pojačavača, deluje na izvršni organ u smeru korekcije odstupanja regulisane veličine.
-Upravljani objekat predstavlja svaki uređaj ili mašinu kojim se upravlja.
SISTEM UPRAVLJANJA POKRETNIM OBJEKTIMA
Pod pokretnim objektom se može podrazumevati plovni objekat, vazduhoplov ili pokretno vozilo na kopnu. Ovakvi sistemi automatskog upravljanja se u vazduhoplovstvu ili nautici nazivaju autopilot, jer omogućavaju automatsko vođenje objekta putem odgovarajuće putanje. Ovakva primena u kopnenom saobraćaju još nije u potunosti moguća, ali se za potrebe navigacije može delimično primenjivati. Razvoj automatskog upravljanja u kopnenom saobraćaju ide u pravcu da se uskoro može očekivati i ovaj vid sistema automatskog upravljanja na autoputevima.
Navigacija pokretnih objekata koji se krecu kopnom je u stalnoj fazi istrazivanja i razvoja. Sa povecanjem tacnosti GPS pozicioniranja i usavrsavanjem sistema automatskog upravljanja vozilima, nastaje mogucnost masovne primene GPS pozicioniranja u upravljanju motornim vozilima.
Dizajn GPS je baziran delom na bazi slicnih podzemnih radio-navigacionih sistema,kao sto su LORAN i Decca Navigator razvijeni u ranim 1940-im,a koriste tokom Drugog svetskog rata. Godine 1956, Friedwardt Winterberg predlozio test opste relativnosti (za vreme usporavanja u jakom gravitacionom polju) koristeci tacne atomske casovnike koji se nalaze u orbiti unutar vestackih satelita. Da bi postigli uslove tacnosti, GPS koristi principe opste relativnosti da ispravi atomske casovnike satelita.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta