Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Agresivnost". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Bисока пословна школа струковних студија Лесковац
СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА
АГРЕСИВНОСТ
- Семинарски рад –
Студент: Ментор:
Смер:
Број индекса:
Лесковац, 2012
САДРЖАЈ:
Увод .................................................................................................... .......... 3
Појмовно одређење........................................................................ ............ 4
Инстиктивистичко схватањ е агресије и агресивности..................... ...... 5
Бихевиористичко схватање агресије и агресивности.............................. 8
Разлике и сличности између инстиктивизма и бихевиоризма..... ......... 10
Фрустрациона теорија агресивности....................................................... 10
Померање агресивности............................................................................. 11
Социолошко схватање агресивности........................................................ 13
Схватанје агресње и агресивности Ериха Фрома.................................... 13
Агресивност као онколошка одговорност................................................13
Агресивност као религиозна девијација.................................................. 14
Закључак......................................................................................................15
Литература ................................................................................................. 16
Увод
О агресији се веома много говори, али не без разлога, јер је она одувек била присутна у животу људи и животиња. Савремени и цивилизовани свет у коме живимо преплављен је таласом агресије и деструктивног понашања, губитак наде, вере и љубави данашњег човека и многи други лични друствени фактори. Због свог великог значаја агресија је постала предмет проучавања многих наука: антфопологије, социологије, психологије, психијатрије, филозофије, итд. Агресија са најкобнијим последицама по телесни и дуШевни развој је она која се испољава у породици. На развој детета утичу:
1. наслеђе од којег зависе особине личности, разне сколоности, па и карактер;
2. друштвена средина, првенствено породица, затим вршњаци, школа, масмедији, итд;
3. лична активност;
4. фактор судбине.
Пошто се са агресивним понашањем срећем на сваком кораку, ова појава постала је предмет и мог посебног интересовања и предмет матурског рада.
Појмовно одређење
Термин »агресија« латинског је порекла. Потиче од латинске речи ад што значи »према или ка« и речи градус што значи »корак«. У преводу агресија би значила кретање напред. Реч агрессио попримила је значење напада, јер је у ратовима кретање напред значило напад. Многи аутори разликују појмове: агресивност, агресија и агресивитет:
- агресивност је релативно постојана црта личности тј. трајна особина или стање личности;
- агресија је испољавање агресивности у одреденом временском периоду;
- агресивитет подразумева трајност испољавања агресивног пнашања.
Дефиниције ових појмова разликују се од аутора до аутора.
Термин агресија и агресивност употребљавају се у различитим значењима:
1. у смислу тенденције за доминирањем, код особа чија је црта личности склоност ка доминирању;
2. у смислу тенденције да се остваре лични интереси упркос противљењу других људи.М.Левин то на зива »здравом агресивношћу«, а В .Мц.Доугал »борбеношћу«.
3. у смислу иницијативе да се реализују лични циљеви или интереси, који не наилазе на супродстављање других људи;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta