Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elementi organizacije". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
СЕМИНАРСКИ РАД
ТЕМА:
ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ:
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ ПОЛИЦИЈЕ
С А Д Р Ж А Ј
1.Увoд...................... ..........................................................................2
2. Основни елементи полицијске организације 4
3. Људи као најважнији елемент полицијске организације 4
3.1 Различите категорије запослених у полицији 4
Кадровска политика и запошљавање у полицији 5
3.2.1 О садржини кадровске политике 5
3.2.2 Планирање кадровских потреба 5
Психо-физиолошке особине и радне способности људи 6
Одабирање кадрова 7
Општи и посебни услови за пријем у радни однос и пробни рад 8
Положај запослених у полицији 8
3.6.1 Разлике у положају запослених у полицији и осталих запослених 8
Посебне дужности и обавезе 9
Дисциплинска, материјална и кривична одговорност 9
Посебна права 10
3.9. Услови рада, психо-социјални и етички аспекти полицијске
професије 10
Услови рада и опасности полицијске професије 10
Социјални аспекти полицијске професије 11
Етички аспекти полицијске професије 11
4. Циљеви као елемент полицијске организације 12
4.1 Циљ јединица полиције .................................................................................13
5. Материјална и техничка средства 13
6. Унутрашња организациона структура и комуникације 14
6.1 Појам унутрашње организационе структуре и принципи организационог повезивања 14
6.2 Комуникације 15
7. Правни статус организације 16
8. Закључак 17
9. Литература 1
У В О Д
У теорији и пракси свакодневног живота и рада често се сусрећемо са различитим појмовима из подручја организације као саставног дела развојног процеса друштва. Најчешће употребљавани изрази су: организација рада, организованост, организацијска структура и организовање. О превилној употреби организацијских појмова зависи и разумевање организације као динамичког система у којем се остварују и материјализују индивидуални и заједнички интереси, потребе и циљеви те друштвеном систему одговарајучи начин управљања и руковођења.
Реч организација спада у групу речи као што су организам, орган и слично. У социолошком смислу реч организам прерасла је у реч организација која представља функционални скуп социолошких-друштвених организационих делова. У том социолошком смислу могуће је разликовати три значења речи организација: прво – организација као субјект, носилац радње; друго – организација као структура, односно скуп људи и техничких средстава са одређеним међусобним односима; и треће – организација као деловање, функционисање организације као субјекта или организационе структуре.
О Р Г А Н И З А Ц И Ј А
(шире значење)
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta