Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kompleksnost odnosa činioca ekosistema". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу
СЕМИНАРСКИ РАД
Прокупље, мај, 2009.
Висока пољопривредно-прехрамбена школа стуковних студија у Прокупљу
СЕМИНАРСКИ РАД
Комплексност односа чиниоца екосистема
Прокупље, мај, 2009.
Комплексност односа чиниоца екосистема
Садржај:
1. Увод ........................................................ ...................................................................................................1
2. Теоријски део ........................................................................................................................................... 2
2.1. Интеракције живих бића ..........................................................................................................2
2.2. Кружење материје и протицање енергије ..............................................................................2
2.3. Груписање екосистеме – биоми ..............................................................................................3
2.4. Концепт екосистеме .................................................................................................................4
2.5. Еколошки фактори ...................................................................................................................5
2.5.1. Подела еколошких вактора ..................................................................................................5
2.6. Еколошка валенца ....................................................................................................................7
2.7. Адаптације и животна форма ................................................................................................. 8
2.8. Еколошка ниша и животно станиште .....................................................................................9
2.9. Нивои организације живих бића .............................................................................................9
2.10. Појам популације и њене основне одлике .........................................................................10
2.10.1. Густина популације ...........................................................................................................10
2.10.2. Просторни распоред јединки у популацији ....................................................................11
2.10.3. Наталитет и морталитет ....................................................................................................11
2.10.4. Узрасна структура и бројност популације ......................................................................12
2.10.5. Хумана популација ............................................................................................................12
2.11. Животна средина ..................................................................................................................12
3. Закључак .................................................................................................................................................14
4. Литература ..............................................................................................................................................15
Увод
Екосистем представља јединство биоценозе и биотопа. Животна заједница у природи мора заузимати неки простор у коме чланови те заједнице задовољавају своје потребе: крећу се, узимају храну, дишу, налазе заклон и заштиту и др. Тај простор се назива биотоп и њега насељавају припадници одговарајуће биоценозе. Они успостављају врло сложене међусобне односе и истовремено се, одређеним односима, повезују са околином у којој живе. На тај начин биоценоза и биотоп заједно чине еколошки систем вишег реда – екосистем
-1-
Теоријски део
2.1. Интеракције живих бића
Јединство екосистема почива на интеракцијама живих бића и неживе околине: земљишта, воде, ваздуха, температуре, влажности. Екосистеми су веома сложени и динамички системи. Свака промена у саставним деловима екосистема одражава се на систем у целини. У сваком екосистему разликују се три типа односа између његових саставних делова:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta