Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cijena kao instrument međunarodnog marketinga". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE
BANJA LUKA
SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA
«MEĐUNARODNI MARKETING»
NAZIV SEMINARSKOG RADA:
„CIJENA KAO INSTRUMENT MEĐUNARODNOG MARKETINGA“
Xxxxxxxxxxxx yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
III-xxxxxx11
Sarajevo, januar,2012.godine
Sadržaj:
1. Uvod………………………………………………………...……………. 2
2. Cijena kao instrument marketing miksa na ino tržištu….................... 4
2.1. Cijena u međunarodnom marketingu............................................ 6
2.2. Faktori formiranja cijena za međunarodno tržište......................... 7
2.3. Specifičnosti formiranja cijena za međunarodno tržište............... 9
2.3.1. Tržišna tražnja................................................................. 10
2.3.2. Konkurencija................................................................... 10
2.3.3. Strategije određivanje cijene........................................... 10
2.3.4. Faktori uticaja na cijenu.................................................. 11
2.4. Strategija formiranja cijena za međunarodno tržište.................... 14
2.5. Reakcije na promjenu cijena na međunarodnom tržištu.............. 17
2.6. Ograničenje pri formiranju cijena za međunarodno tržište........... 17
2.6.1. Restriktivne mjere u trgovini........................................... 18
2.6.2. Damping.......................................................................... 18
2.6.3. Revalvacija i devalvacija............................................... 19
2.6.4. Administrativna kontrola cijena .................................... 19
2.6.5. Inflacija............................................................................ 19
2.8. Pojavni oblici međunarodnih cijena............................................. 20
2.9. Uslovi plaćanja u cjenovoj politici za međunarodno tržište.......... 22
3. Zaključak.................................................................................................... 24
4. Literatura.................................................................................................. 25
1. Uvod
Cijena ima glavnu ulogu u marketing miksu. Niža cijena može da znači ulazak na tržište ili dobijanje tržišne prednosti. Cijena može biti uzrok uspjeha ili propadanja neke kompanije. Ona je vjerovatno najfleksibilniji elemenat marketing miksa, zato što se može rapidno mjenjati prema situaciji na tržištu i očekivanjima okruženja. Prije nego što se počne sa pružanjem usluga ili proizvodnjom, javlja se potreba za određivanjem cijena, odnosno usvajanjem cenovnika. Zato se problematici cijena mora prići sa odgovarajućom analitičnošću i odgovornošću.
Bez obzira da li se radi o domaćem ili ino tržištu, pitanje cijene postaje ključno. Nekada je cijena glavni instrument kojim se preduzeće probija na tržištu. Formiranje cijene izvoznih proizvoda predstavlja jednu od ključnih odluka prilikom planiranja nastupa na stranom tržištu. Strategija formiranja cijene u preduzeću koje je izvozno orjentisano ili tek planira izvozne aktivnosti, imat će veliki uticaj na stabilnost poslovanja.
Kao i na domaćem, cijena našeg proizvoda ili usluge u inostranstvu određuje i visinu zarade. Cijena je instrument marketing miksa kojim preduzeće utiče na ostvarenje obima prodaje i dobiti u kratkom roku ali i na rast i razvoj preduzeća. Iz toga razloga, potrebno je uzeti u obzir sve parametre koji bi mogli da utiču na formiranje optimalne cijene proizvoda.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta