Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Avtosomno dominantno nasleduvanje (makedonski)". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Семинарска работа
Генетика
Тема
Автосомно доминантно наследување
Ментор Изработил
Проф.д-р Владимир Трајковски Љупка Николова
Скопје, 2011 година
Содржина
Вовед ........................................................................................... 3
Автосомно доминантно наследување ........................................ 4
Заклучок .................................................................................... 10
Користена литература
Вовед
Генетиката е наука која ги проучува наследувањето и менливоста на особините кај живите организми. Таа проучува како биолошките карактеристики се пренесуваат од родителите на потомството. Наслелдувањето во најопшт смисол е процесс на предавање на својствата (генетска информација) во индивидуалниот развиток на потомствата (од генерација на генерација). Менливоста односно варијабилноста на својствата ги подразбира разликите кои постојат меѓу родителите и потомците. Варијабилноста на својствата, односно разликите кои постојат генетиката настојува да ги пронајде причините односно механизмите за настанување на варијабилност. Родителските својства кои се среќаваат кај потомците претставуваат единствено испреплетување на наследните фактори кои во многу зависат од факторите на средината. Според тоа човекот кој е предмет на хуманата генетика е продукт на меѓуиграта на наследување и средината. Предмет на проучување на генетиката е наследноста, почнувајки од мнолекуларната природа на генетскиот материал, начинот на кој гените ја контролираат функцијата на организмот па се до дистрибуција и однесување на гените во популациитге на организмите. Многу научни работници ја проучувале генетиката, меѓу кои е и Грегор Мендел кој ги поставил основите на теоријата на партикуларното наследување, односно концепција дека карактеристиките на организмите се одредени од наследните фактори или гени кои се пренесуваат низ генерациите без меѓусебно мешање. Науката која го проучувала наслелдувањето била наречена менделизам
Притоа во оваа семинарска работа јас ќе го објаснам автосомното доминантно наследување.
Автосомно доминантно наследување
Ова наследуване настанува кога постои фенотипска експресија кај хетерозиготот, носителот на мутираниот алел. Како што напоменавме доминантното својство се добива кога двата наследни фактори со различенфенотип ќ е се најдат во зиготот, а фенотипски ќе се изрази само едното својство. Од болестите кои се пренесуваат преку автосомното доминантно наследуване познати се: Хунтингтон-ова болест, нефрофиброматоза, брахидактилија, ахондроплазија, полицистични бубрези и многу други.
Зависно од бројот на гените кои учествуваат во изразување на некое својство или болест постои моногенско наследување, за чие изразување потребно е присуство на еден од хомологните гени и полигенско (мултифакториелно наследување за чие из разување потребно е содејство на два или повеќе гени како и фактори од надворешната средина. Над 11000 особини и болести кај луѓето се детерминирани од еден ген тоа е унифакториелно или Менделово наследување. Во зависност од тоа дали особината или болеста се детернимирани од ген кој се наоѓа на автосомите или на половите хромозоми и во зависност од тоа дали генот е доминантен или рецесивен, постојат следните типови на Менделово наследување, автосомно доминантна (АД), автосомно рецесивно (АР), полова врзанао Х доминантно (ХД) и Х рецесивна (ХР) наследување.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta