Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dječiji crtež kao indikator razvoja". Rad ima 35 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.САДРЖАЈ
страна
РАЗВОЈНА ФУНКЦИЈА ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА......................3
Стицање чулног искуства и развој опажања...............................................4
Развој моторике..........................................................................................................6
Развој интелектуалних фукција и стваралачких способности............7
Социјални и емоционали развој и његовање смисла за лијепо...........9
ДЈЕЧИЈИ ЦРТЕЖ...................................................................................................11
ЕМПИРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА ДЈЕЧИЈЕГ ЦРТЕЖА.....................13
СТУПЊЕВИ РАЗВОЈА ДЈЕЧИЈЕГ ЦРТАЊА............................................17
Ступањ шкрабања (шарања).............................................................................18
Ступањ симболичког цртања (схематски цртеж)....................................19
Реалистичко изражавање.....................................................................................22
СПЕЦИФИЧНОСТ ДЈЕЧИЈЕГ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА.... 24
ТЕМАТИКА ДЈЕЧИЈЕГ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА....................26
ИНДИВИДУАЛНИ И ЛОГИЧНИ СТИЛ......................................................28
ТАЛЕНТОВАНА ДЈЕЦА.......................................................................................29
ПРЕЦРТАВАЊЕ.......................................................................................................30
УЛОГА ОДРАСЛИХ У ПОДСТИЦАЊУ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА.....................................................................................................31.
ЗАКЉУЧАК.................................................................................................................34
ЛИТЕРАТУРА............................................................................................................35
... нико не може вољети као дијете
не може да се радује као дијете,
не може да пати као што то може дијете ...
РАЗВОЈНА ФУНКЦИЈА ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА
Развојну функцију ликовног стваралаштва потребно је размотрити из аспекта задовољавања многобројних развојних потреба дјетета и унапређивања способности у свим доменима развоја. Таква општа функција ликовног изражавања и стварања произилази из самог карактера ликовних активности које представљају сложен чин који ангажује најразноврсније дјечије способности и обухвата личност дјетета у цјелини. Руковањем ликовним материјалима у процесу ликовног изражавања дијете активно учествује у низу комплексних активности, које подразумијевају стицање чулног искуства, изражавање и изграђивање емоционалног и интелектуалног става према тако стеченом искуству. Осим тога, оно природним путем, на њему примјерен начин, развија и усавршава мишићну спретност и стиче вјештину у руковању прибором, материјалима и алатима за рад. Према томе, у процесу ликовног изражавања ангажују се различите дјечије способности које се самим тим развијају, као што су запажања, уочавања, одабирања и задржавања података у свијести, способности визуелног памћења, поређење и прерађивање чулних утисака, њиховог комбиновања у нове цјелине.
Овај природни процес ангажовања дјечијих способности сам по себи изазива емоционално узбуђење и ангажованост, утиче на развој естетских емоција, што опет, доводи до ангажовања маште, чиме обогаћује унутрашњи доживљајни свијет дјетета. Све ово подстиче жељу да се откривено, сазнато и доживљено разјасни самом себи и саопшти другима, па на тај начин дијете путем ликовног језика успоставља један облик комуникације са својом средином.
Да би дошло до те активности, дијете мора да уложи извјестан вољни напор па се тако развијају смјелост, упорност, досљедност, искреност и отвореност, као позитивне особине карактера, а на то се развијају и мануелна спретност, прецизност и друге техничко - изражајне способности.
1.2. СТИЦАЊЕ ЧУЛНОГ ИСКУСТВА И РАЗВОЈ ОПАЖАЊА
Дијете почиње да упознаје свијет око себе опажањем квалитета предмета, али при томе је важно истаћи да се тај процес не своди само на чулну перцепцију или једноставно запамћивање примљених информација, већ укључује у себе и оцјењивање, доживљавање, извјесно структуирање и обраду података у дјечијој свијести. Према томе процес опажања је цјеловита и сложена активност коју карактеришу непосредност, емоционалност и мисаоност. Непосредност, нарочито код мале дјеце, прва је веома важна способност ове активноси јер се њоме остварује контакт дјетета са спољним свијетом и ствара основа за учешће перцептивних способности, чула и моторике.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta