Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Definisanje tehnološkog rešenja istovara kontejnera iz drumskih vozila". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BEOGRADU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
ODSEK ZA LOGISTIKU
Predmet:
Mehanizacija pretovara II
SEMINARSKI RAD
DEFINISANJE TEHNOLOŠKOG REŠENjA ISTOVARA KONTEJNERA IZ DRUMSKIH VOZILA
SADRŽAJ
Utvrđivanje karakteristika pretovarnog zadatka..............................2
Utvrđivanje potrebnog broja pretovarnih sredstava.........................5
Utvrđivanje potrebnog broja radnika.............................................12
Dimenzionisanje elemenata sistema..............................................13
Troškovi i investicije po varijantama.............................................16
Određivanje koštanja sistema po varijantama................................19
Proračun vremena isovara po varijantama.....................................19
Vrednovanje i izbor optimalnog varijantnog rešenja.....................20
Literatura........................................................................................22
I FAZA: UTVRĐIVANJE KARAKTERISTIKA PRETOVARNOG ZADATKA
Identifikacija zahteva
Zahtev zadatka je da na pretovarni front pristižu 40-o stopni kontejneri. Kontejneri dolaze na drumskim vozilima.
Snimanjem je utvrđen sledeci zakon nailaska vozila, u 45-o minutnim intervalima:
0,2,3,5,3,6,6,3,8,1,8,3,5,4,2,3,8,7,6,4,0,5,2,2,4,2,4,4,4,3,5,5,6,1,4,3,3,2,4,1,6,3,4,4,4,4,0,5,3,1
Kvantifikacija zahteva
Zakon nailaska drumskih vozila u intervalu od 45 min. (tabela 1):
Tabela 1: Zakon nailaska drumskih vozila
n f p p (kum) 0 3 0.06 0.06 1 4 0.08 0.14 2 6 0.12 0.26 3 10 0.20 0.46 4 12 0.24 0.70 5 6 0.12 0.82 6 5 0.10 0.92 7 1 0.02 0.94 8 3 0.06 1 Σ 50 1 /
Sa verovatnoćom od 0.92 usvaja se dolazak 6 vozila na intervalu od 45 minuta.
Izbor drumskog transportnog sredstva
Kao vučno sredstvo koristićemo Mercedes Actros, a kao vučeno,tj. sredstvo na kom se nalazi kontejner koristiće se poluprikolica GOŠA-FPP34kol12.
Neke od bitnih karakteristika Mercedes Actros-a su:
- dužina preko svega 9755 mm
- širina 2494 mm
- visina kabine 3495 mm
- ukupna težina 6850 kg
Poluprikolica GOŠA-FPP34kol12 može prevoziti dva kontenera po 20 ft, jedan kontener od 30 ft ili jedan kontener od 40 ft.
Karakteristike:
- dužina preko svega 12520 mm
- širina preko svega 2550 mm
- sopstvena masa 6300 kg
- korisna nosivost 27300 kg
- korisna površina poda 31.7 m3
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta