Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Osnovni pojmovi vjerovatnoće, definicija, vrste vjerovatnoće". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
DOBOJ
-SEMINARSKI RAD-
Nastavni predmet: MATEMATSKA STATISTIKA
TEMA:
Osnovni pojmovi vjerovatnoće, definicija, vrste vjerovatnoće.
-SADRŽAJ-
Osnovni pojmovi vjerovatnoće..............................................................................3
Neke operacije sa slučajnom promjenjivom
Definicije vjerovatnoće...........................................................................................5
Statička definicija vjerovatnoće
Aksiomatska definicija vjerovatnoće događaja
Klasična definicija vjerovatnoće
Vrste vjerovatnoća................................................................................................8
Uslovna vjerovatnoća
Nezavisni događaj
Pravilo množenja vjerovatnoća (multiplikativno pravilo)
Vjerovatnoća uzorka (Bayes-ova teorema)
Pravilo sabiranja vjerovatnoća (Aditivno pravilo)
-LITERATURA-
Za izradu seminarskog rada iz nastavnog predmeta Matematska statistika na temu
-Osnovni pojmovi vjerovatnoće, definicija, vrste vjerovatnoće-
Korištena je sljedeća literatura odnosno izvori: sveska sa predavanja , sveska sa vježbi , knjiga Matematska statistika
Klasična definicija vjerovatnoće:
Vjerovatnoća je izraz mjere očekivanja da se neki događaj desi. Teorija vjerovatnoće potpomaže zaključivanje u uslovima imperfektne informacije i neizvjesnosti. To se posebno odnosi na formulisanje metoda za zaključivanje o vrijednostima parametara populacije na osnovu informacije iz uzorka.
OSNOVNI POJMOVI VJEROVATNOĆE
Osnovni pojmovi u teoriji vjerovatnoće s u: eksperimen t, ishod i prostor uzorka,odnosno elementarnih događaja. Eksperimenti, su potpuno precizirane operacije posmatranja ili prikupljanja podataka, koje se u nepromijenjenim uslovima mogu ponavljati proizvoljno mnogo puta i čiji se ishod ne može sa sigurnošću predvidjeti.
Realizacije eksperimenata su Ishodi (elementarni događaji), kao skup unaprijed poznat ih mogućnosti realizacije. U svakom pojedinom izvođenju eksperimenta realizuje se samo jedan ishod - elementarni događaj, što znači da su elementarni događaji međusobno isključivi.
Prostor uzorka (prostor elementarnih događaja) je skup svih elementarnih događaja, a može se označiti kao:
S = {e1, e2, ..., ei, ..., en}, ei S, 1 i n
Slučajni događaj predstavlja podskup skupa elementarnih događaja, koji imaju neku zajedničku osobinu.
Praktičan objašnjenje.
Posmatrajmo bacanje kocke, čije su strane numerisane brojevima od 1 do 6. Elementarni događaji su brojevi od 1 do 6, koji čine prostor uzorka S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.Slučajni događaj čine jedan, dva ili više elementarnih događaja. Na primjer, slučajni događaj je A < dobijeni broj je neparan > , što se može zapisati kao A = {1, 3, 5}.
Siguran događaj (S) jednak je skupu elementarnih događaja i realizuje se svaki put kada se izvodi određeni eksperiment.
U ovom slučaju može se odrediti kao:
S < dobijeni broj je manji od 7>.
Nemoguć događaj (N) je onaj koji se ne može realizovati prilikom izvođenja nekog eksperimenta.Za eksperiment bacanja kocke nemoguć događaj može se odrediti kao:
N < dobijeni broj veći je od 6 >.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta