Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Finansijska analiza preduzeća R-CO, Raška". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj:
1. Opis preduzeća .............................................................................................................2
2. Analiza poslovanja preduzeća …........................................................................... 2
2.1. Analiza bilansa stanja……………………………………………………………….. 3
2.2. Analiza bilansa uspeha………………………………………………………………... 6
2.2.1. Prihodi………………………………………………………………………………. 6
2.2.2. Rashodi …………………………………………………………………. 6
2.2.3. Finansijski rezultat …………………………………………………………………. 7
3. Pokazatelji analize finansijskih izveštaja............................................................ 8
3.2. Pokazatelji ekonomičnosti …………………………………………………………………... 8
3.3. Pokazatelji likvidnosti………………………………………………………………………… 9
3.4. Pokazatelji zaduženosti………………………………………………………………………. 10
4. Zakljucak…………………………………………………………………………… 11
Literatura……………………………………………………………………………… 12
Opis preduzeća
Poslovno ime: R-Co Adresa i sedište: Palih boraca 79, Raška Datum osnivanja: 17.01.2008. Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću Delatnost: Zaštita, održavanje ,rekonstrukcija i izgradnja puteva Broj zaposlenih: 144 Broj akcionara: 269
Preduzeće “R-Co” je organizovano u skladu sa Zakonom o preduzećima i Zakonom o privatizaciji državnog kapitala kao preduzeće čija je osnovna i jedina delatnost zaštita, održavanje ,rekonstrukcija i izgradnja puteva. Organi društva su :
Skupština, koju čine vlasnici uloženog kapitala, njome predsedava predsednik Skupštine, a sednice se održavaju najmanje jednom godišnje i njihovo sazivanje je potrebno objaviti 21 dan unapred.
Upravni odbor čini 5 članova koje bira Skupština.
Direktor, kao organ poslovanja, dužan da obavlja sledeće poslove:
-izvršava odluke organa društva
-vodi računa o zakonitosti rada društva i odgovara za nju
-zastupa društvo
-priprema i predlaže akte i odluke društva
- void i organizuje poslovanje društva
Upravu društva čine Upravni odbor i direktor, a članovi uprave vrše funkcije koje su u interesu društva i pri tome imaju pravo na stimulativne nagrade.
Analiza poslovanja preduzeća
Ovaj korak podrazumeva prvo analizu bilansa stanja, nakon čega sledi analiza bilansa uspeha i analiza finansijskog rezultata.
Analiza bilansa stanja
Pozicije bilansa stanja su poređane po principu funkcionalnosti, odnosno prema aktivnosti koju vrše u poslovanju preduzeća. Analizira se struktura sredstava i izvora sredstava, tj. promene koje su nastale u odnosu na prethodnu godinu poslovanja.
Analiza strukture sredstava na dan 31.12.2010 i 31.12.2009.
Redni broj Pozicija 31.12.2010.
Iznos % 31.12.2009.
2/4*100 0 1 2 3 4 5 6 Nematerijalna ulaganja 993.615 6 993.615 7 100,00 Materijalna ulaganja 11.346.991 67 10.801.161 74 105,05 1 STALNA SREDSTVA 12.340.606 73 11.794.776 81 104,62 Zalihe 758.927 4 472.882 3 160.49 Kratkoročna.potraživanja 2.736.679 16 1.903.234 13 143.79 Gotovina i g.ekvivalenti 592.643 3 163.554 1 362.35 Aktivna vremenska razgraničenja 621.325 4 220.999 2 281.14 2 TEKUĆA SREDSTVA 4.088.249 23 2.539.670 17 160,98 3 GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 0 0 0 0,00 4 UKUPNA AKTIVA 17.050.180 100 14.555.445 100 117,14 5 VANBILANSNA AKTIVA 467.565 467.565 100,00
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta