Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Investicije u elektroenergetici (Izgradnja nove TS)". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ
ОДСЕК:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:
ПРЕДМЕТ: Теорија инжењерског експеримента
Инвестиције у електроенергетици
(изградња нове ТС)
Кандидат:
Јеленић Дарко ЕЕ101/07
1. 1. ЦИЉ РАДА
Циљ рада су инвестиције у електоенергетици, посебно ће се обрадити изградња нове трансформаторске станице која је уједно и једна од најчешћих у оквиру инвестиција за фирме за дистрибуцију електричне енергије попут „ ЕЛЕКРОВОЈВОДИНЕ“. Ову тему ћу обрађивати искључиво из технччке докуметације из горе наведене фирме, из које ћу посебно издвојити конкретан случај који је извођен од стране електовојводине. Прорачуне потребне за извођење ове ТС ћу сам изводити на основу свог знања на основу школовања у „високој техничкој школи Нови Сад“
Инвестиције у елекроенергетици су веома важна „карика“ у предузећу за дистрибуцији електричне енергије. У овом сектору се решавају сва техничка и економска и правна питања пре конкретне изгардње неког електроенергетског објекта који је потреба ради стабилнијег и квалитетнијег испоручивања електричне енергије или проширивања мреже или се објекат гради на захтев грађана или неког предузећа ради неких својих потреба. Дакле у овом сектору које је у склопу предузећа се одређује цена коштања одређене инвестиције, као и то дали је инвестиција исплатива и иде у корист самом предузећу што је на крају крајева и циљ сваког половања. Што би у принципу значило да без предходно обавњених прорачуна и поребних дозвола које се морају прикупити за изградњу неког објекта изнад или испод земље не би ни могло доћи до финалне изградње неког електроенергетског објекта. Због тога сматрам да ће проблематика којом се бави овај део фирме бити интересантана за дипломски рад.
Највазнији део рада це ми бити конкретан пример који сам горе напоменуо односно изградња нове ТС. Конкетно из овог примера цу изнети цене коштања, потребне дозвлоле, материјале (каблови, сама ТС...), али и начин на који се поступа и израђује неки нови објекат.
2. УВОД
У раду ће бити приказана сва потребна документација, прорачуни, дозволе од стране градске власти и других да би се мого изгардити неки електроенергетски објекат. Као и сама изведба једног од објеката (трансформаторска станица) која се градила на ветернику услед потреба за њом са обзиром на повећање домаћинстава у овој области у протеклих неколико година.
Главни делови рада ће ми бити:
Исходовање техничке документације:
-група за припрему
-група за надзор
Изградња електроенергетског објекта се садржи од:
-служба за енергетику
-служба за инвестиције
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta