Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Makrofotografija u kriminanilstičkoj tehnici". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


КРИМИНАЛИСТИЧКО ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
СЕМИНАРСКИ РАД
Mакрофотографија у криминалистичкој техници
МЕНТОР
СТУДЕНТ
Ивана Бјеловук Дејан Пантић 160/10
Садржај
Појам криминалистичке технике.....................................................................3
Методе криминалистичке технике.................................................................4
Основни појмови о криминалистичкој индетификацији............................4
Основи опште и криминалистичке фотографије.......................................5
Оптичко – механички уређаји за добијање фотографије........................6
Објективи код фото камере...........................................................................7
Светлосна јачина фото-објектива...............................................................9
МАКРОФОТОГРАФИЈА................................................................................12
МАКРО И МИКРОФОТОГРАФИЈА............................................................14
МИКРОФОТОГРАФИЈА..............................................................................18
Закључак........................................................................................20
Појам криминалистичке технике
Развојем друштва долази до раста криминалитета,а упоредо са тим појачава се борба против њега. Тако се појам криминалитета повезује с а појмом криминалистике.
Криминалистика као наука обухвата три целине, које су међусобно повезане: криминалистичку тактику, криминалистичку методику и криминалистичку технику.
Криминалистичка техника има задатак да применом разних научних метода из домена егзатних наука открије,анализира и да тумачење у вези са одређеним трагом.
За проналажење материјалних трагова на лицу места на жртви или на учиниоцу кривичног дела, у криминалистици-техници користе се најсавременије методе и техничко-технолошки уређаји.
Обрада материјалних трагова подразумева савремене методе њиховог фиксирања и одржавања у затеченом стању , као и припрему трагова за вештачење ради добијања материјалних доказа прихватљивих за судску праксу.
Под тумачењем или вештачењем подразумева се , систематско и на научној основи засновано испиивање и описисвање материјалних трагова с циљем да се тиме оствари материјална основа за целовито и објективно расветљавање криминалног догађаја.
Предмет криминалистичке технике
Предмет криминалистичке технике,чине четири групе:
1.Прилагођавање и примена егзактних научно-техничких метода за поребе криминалистичке технике.
2.Примена разних метода за регистрацију и индетификацију лица,лешева и ствари.
3.Коришћење разних криминалистичко техничких метода за откривање, фиксирање и тумачење материјалних трагова.
4.Обједињавање свих метода у циљу сузбијања, откривања учинилаца и расветљавања кривичних дела и догаћаја.
Методе криминалистичке технике
Методе сазнања које користи криминалистичка техника деле се на опште и посебне.
Опште методе су:
1.Посматрање
2.Описивање
3.Мерење
4.Упоређивање
5.Експеримент
Посебне методе имају задатак да се посебно прилагођеним методама дође до циља специфчног за криминалистичку технику. Изузетно важне посебне методе у криминалистичкој техници јесу трасолошке. Оне се баве криминалистичком обрадом свих трагова у вези са неким кривичним делом или догађајем.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta