Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Sijalice ispunjene metalnim parama". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.JU Srednja stručna škola
Stručni rad
predmet: Električne instalacije i osvjetljenja
tema: Sijalice ispunjene metalnim parama
jun 2010
Sadržaj:
Uvod………………………………………………………………….………………..3
Električni izvori svjetlosti...…….……..……………………………………..4
Svjetlosne armature………….……………………………………….….….9
Podnožje sijalice……………...………………………………….…………10
Sijalice ispunjene metalnim parama…………………....………….………11
2.1 Princip rada i svojstva sijalica koje su ispunjene metalnim parama….11
2.2 Živine sijalice………………………………………………………………13
2.3 Natrijumova sijalica………………………………………………………16
3. Zaključak…………………………………....………………………….….….17
Literatura………………………………………………………………..…….….….19
Uvod
Posle prvih eksperimenata za dobijanje električne struje hemijskim putem, veliki broj naučnika i pronalazača počeo se baviti pronalaženjem veštačkog izvora svjetlosti koji bi električnu energiju pretvorio u svjetlosnu.
Pored eksperimenata sa električnim lukom, bilo je u drugoj polovini 19.vijeka više pokušaja da se izradi električna sijalica sa usijanim vlaknom. Kasnije su istraživači išli i drugim pravcima, pa danas raspolažemo sa četiri grupe savremenih električnih izvora svjetlosti. To su:
Električne sijalice sa užarenim metalnim vlaknom;
Električne sijalice sa metalnim parama;
Fluroscentne cijevi (sijalice);
Cijevi sa gasom, svjetleće cijevi (sijalice).
Električni izvori svjetlosti, koga ovdje možemo nazvati zajedničkim imenom električna sijalica, ima karakteristike o kojima vodimo računa prilikom izbora i ugradnje. Osnovni električni podaci za svaku sijalicu su nazivni napon ili nazivna snaga. Pored ovih podataka, važne su i sledeće karakteristike: nazivna struja, ukupan svjetlosni fluks, specifična proizvodnja, kriva raspodela svjetlosne jačine, vrijeme trajanja, mehaničke dimenzije i vrsta podnožja.
Kriva raspodele svjetlosne jačine daje se za svjetlosni fluks od 1000 lm. Ukoliko se svjetlosni fluks sijalice razlikuje od 1000 lm, podaci iz dijagrama se moraju korigovati na način kako će to kasnije biti objašnjeno. Podatak o vremenu trajanja sijalice govori o vremenu posle koga sijalica izgubi 20% od početka fluksa.
1. Električni izvori svjetlosti
Danas se koriste sljedeći električni izvori svjetlosti:
1.) sijalica sa vlaknom,
2.) halogena sijalica,
3.) fluoroscentna sijalica,
4.) živina sijalica,
5.) natrijumova sijalica i
6.) svijetleće cijevi.
Sijalica sa vlaknom je prikazana na slici 1.
Slika 1.
U staklenom balonu iz koga je odstranjen vazduh je postavljeno vlakno napravljeno od
volframa. Usled proticanja struje vlakno se usija i počne da zrači toplotu i svjetlost. Za ovu
sijalicu se u literaturi često koristi termin inkandescentna sijalica. Stakleni balon može biti
providan i obojen. Ponekad se balon izrađuje u obliku sočiva čime se postiže usmjeravanje
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta