Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cena u međunarodnom marketingu". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA
ŠABAC
M E Đ U N A R O D N I M A R K E T I N G
Tema:
CENA U MEĐUNARODNOM MARKETINGU
ŠABAC 2008
S a d r ž a j:
UVOD
1. CENA U MEĐUNARODNOM MARKETINGU
2. FAKTORI FORMIRANJA CENA ZA MEĐUNARODNO TRŽIŠTE
3. SPECIFIČNOSTI FORMIRANJA CENA ZA MEĐUNARODNO TRŽIŠTE
4. STRATEGIJA FORMIRANJA CENA ZA MEĐUNARODNO TRŽIŠTE
5. PRINCIPI FORMIRANJA CENA ZA MEĐUNARODNO TRŽIŠTE
6. REAKCIJE NA PROMENU CENA NA MEĐUNARODNOM TRŽIŠTU
7. OGRANIČENJA PRI FORMIRANJU CENA ZA MEĐUNARODNO TRŽIŠTE
8. POJAVNI OBLICI MEĐUNARODNIH CENA
LITERATURA
UVOD
Međunarodni marketing je savremeni sistem sinergetskih poslovnih aktivnosti koje su potrebne da bi prizvod, usluga, znanje i finansijska sredstva prošli optimalnim putem kroz sve stepene međunarodnog poslovnog procesa do inostranog korisnika i zadovoljili njegove potrebe i društvene potrebe pojedinih nacionalnih privreda.
Formiranje cena je veome složeno i osetljivo pitanje sa aspekta marketinga. Kod formiranja cena se moraju razmotriti mnogi interni i eksterni faktori, kao što su tražnja, konkurencija, mere ekonomske politike, mere državnih organa u oblasti tržišta i cena i na kraju troškovi proizvodnje i ukupnog poslovanja. Pitanje cena nije samo interna stvar preduzeća, već pitanje na kome se prelamaju različiti interesi, potrošača, države i preduzeća.
U najširem ekonomskom značenju, cena predstavlja količinu novca koja mora da se pri kupovini plati za jedinicu neke robe, prizvoda ili usluge.
1. CENA U MEĐUNARODNOM MARKETINGU
Donošenje odluka o cenama u međunarodnom marketingu za većinu organizacija danas postalo je kompleksan i kritičan menadžment problem usled dejstva niza heterogenih uticaja, počev od fluktuiranja deviznih kurseva, inflatornih udara i stanja stabilnosti priređivanja po zemljama ili regionima, do intenziviranja međunarodne konkurencije i snažnog rasta alternativnih metoda određivanja cena u poređenju sa tradicionalnim.
Cena kao instrument u međunarodnom marketingu posebno je značajna u zemljama gde je kupovna mogućnost potencijalnih kupaca relativno niska. Zbog uloge koju ima u plasmanu proizvoda na inostrano tržište, ima važnost strategijskog elementa.
Organizacije prisutne na međunarodnom tržištu razvijaju posebnu strategiju cena za nove proizvode i strategiju cena za postojeće proizvode. Izbor strategija zavisi od sledećih faktora: odnos kupaca prema proizvodima, tehnološke prednosti proizvoda, položaj na tržištu i postavljeni ciljevi organizacije. Ako organizacija ima stabilan i jak položaj na tržištu onda je u poziciji da vodi aktivnu politiku cena. Ona joj omogućava lidersku poziciju na međunarodnom tržištu i mogućnost diktiranja cena. Ukoliko se nalazi u ulozi imitatora ili sledbenika i ne razlikuje se ni u čemu od drugih konkurenata, onda je ona upućena na pasivnu politiku cena usmerenu ka reakciji na tržišne uslove.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta