Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bilansi: pojam, vrste i karakteristike". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad
Naziv predmeta: Računovodstvo
Naslov rada – tema: BILANSI, POJAM, VRSTE I KARAKTERISTIKE
Banja Luka, decembar 2011. Godine
SADRŽAJ
UVOD....................................................................................................................................3
1. POJAM I KARAKTERISTIKE BILANSA...................................................................4
2. VRSTE BILANSA............................................................................................................4
2.1. Bilans prema vezi sa knjigovodstvenim računima...................................................6
2.2. Bilans prema svrsi iskazivanja.................................................................................10
2.3. Bilans prema mjerodavnosti promjene pravnih normi pri bilansiranju.............11
2.4. Bilans prema području ingformisanja....................................................................12
2.5. Bilans prema podacima na osnovu kojih je određen.............................................13
2.6. Bilans prema dužini bilansnog perioda...................................................................14
2.7. Bilans prema tehnici sastavljanja............................................................................16
2.8. Bilans prema broju uključenih bilansa...................................................................17
2.9. Bilans prema redovnosti sastavljanja......................................................................18 ZAKLJUČAK.....................................................................................................................19
LITERATURA...................................................................................................................20
UVOD
 
Bilansi predstavljaju zvanične računovodstvene izvještaje iz finansijskog rač unovodstva. Oni su jedini informacioni izvor, i to:
- Bilans stanja o imovini, kapitalu i obavezama, na bazi kojih se sagledava finansijski položaj,
- Bilans uspjeha o rashodima, prihodima, i rezultatu preduzeća na osnovu kojih se sagledava rentabilitetni položaj, i
- Izvještaj o tokovima gotovine o novčanim prilivima i odlivima na osno vu kojih se sagledava likviditetni položaj preduzeća.
Namijenjeni su uglavnom eksternim korisnicima i pod snažnim su uticajem međunarodnih računovodstvenih standarda. Eksternu interesnu grupu čine: drž ava i njeni organi, banke (kao kreditore preduzeća), ostali povjerioci (dobavljači i dr.), statistički zavodi i privredne komore, potencijalni investitori i sl. Najčešća podjela bilansa koja se javlja u računovodstvu preduzeća je na bilans stanja i bilans uspjeha preduzeća. Oni se sastavljaju na osnovu glavne knjige preduzeća koja obuhvata sve promjene koje se dese u toku jedne poslovne godine. Dokumentacionu osnovu za otvaranje poslovnih knjiga u knjigovodstvu preduzeća čini bilans stanja preduzeća, a njegovom sastavljanju prethodi inventarisanje (popis) imovine i obaveza preduzeća. Bilans uspjeha (ili račun dobitka i gubitka) daje zbirni prikaz zarađenih prihoda i načinjenih rashoda tokom redovnog poslovanja i informaciju o rezultatu poslovanja u određenom vremenskom periodu.
POJAM I KARAKTERISTIKE BILANSA
Riječ bilans vodi porijeklo iz spoja latinskih riječi bilanx libra (vaga sa dva tasa), dok je upotreba riječi u području knjigovodstva i bilansa neposredno povezana sa italijanskom riječi bilancio (bilans), što je pouzdan trag njegovog nastajanja. Pojam bilansa podrazumijeva polaganje računa u smislu sučeljavanja pozitivnih i negativnih rezultata, prednosti i nedostataka, uspjeha i neuspjeha, dobrih i loših osobina. Pozitivne, povoljne i dobre označavaju se kao aktiva; negativne, nepovoljne i loše kao pasiva. Pojam bilans ukazuje uvijek na jedno stanje na kome treba da figuriraju dva niza suprotnog karaktera: primanja i izdavanja, prihodi i rashodi, aktiva i pasiva, predviđanje primanja i predviđanje izdavanja. Njegovo formalno svojstvo – računska jednakost dveju strana zahtjeva da se eventualne razlike unesu na stranu koja je manja za iznos razlike. Veoma značajna karakteristika bilansa jeste bilansna ravnoteža.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta