Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brendiranje (makedonski)". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП
Факултет за туризам и бизнис логистика
Гастрономија,исхрана и диететика – Скопје
Семинарска работа по предметот Маркетинг во Туризмот
Брендирање
Ментор: Изработил :  
Доц.д-р Цане Котески Додиќ Бранимир
Декенври 2011
Скопје
Содржина:
Вовед....................................................................................................................3
Introductio..............................................................................................................3
Што всушност се добива со брендот и брендирањето ....................................4
Бренд како емотивна врска.................................................................................7
Брендот не е производ/услуга.............................................................................7
Дали може “лош“ производ /услуга да се брендира..........................................8
Дали бренд е мултисетилен..............................................................................10
Брендинг статегии..............................................................................................11
Структура на брендот во услужната индустрија..............................................12
Избор на име на брендот...................................................................................13
Заклучок..............................................................................................................15
Conclusion...........................................................................................................15
Користена литература.......................................................................................16
Вовед
Трговската марка или бренд претставува знак, симбол, име, број преку кој претпријатијата ги означуваат своите производи. Исто така е асоцијација што се поврзува со одредена услуга, личност или производ. Денес брендирањето е многу важен дел од културата, економијата и личната филозофија.
Introduction
Што всушност се добива со брендот и брендирањето?
Постојат многу дефиниции за терминот бренд. Нивна заедничка нит е дека брендот е нешто повеќе од комбинација на име, дизајн, симбол или други карактеристики што ги диференцираат производот или услугата од останатите. Тоа е уникатен сет од видливи и невидливи додатни вредности кои се перцепирани и вреднувани од страна на потрошувачот. За брендот се вели дека тој лично и емотивно се поврзува со потрошувачот и тоа поврзување се зголемува надвор од перцепираните карактеристики. Во маркетингот брендот е симболичен приказ на сите информации поврзани со производот: било тоа што се понудува на пазатот, а кое ги задоволува потребите и желбите. Сепак, станува збор за многу повеќе од обичен физички објект. Се работи за целосен “пакет” на бенифиции и задоволства за кои купувачот верува дека ги добива доколку го купи производот. Тоа е збир на сите физички, психолошки, симболични и услужни карактеристики. Брендот е искуство на потрошувачот претставено преку комплексен и индивидуализиран збир на слики, идеи, искуства кои носат емоции и асоцијации. Препознавањето на брендот се создадени со акумулација на искуството за одредени производи/услуги дирекно врзани за неговата употреба. Овие карактеристики на брендот се развиваат надвор од комплекс на сет на додадени вредности кои можат да се споредат со претходното искуство и навиките, дополнителните услуги, економско пропагандните пораки, квалитето, популарнос на производот помеѓу некои групи на производи (статус) и други. Овие основни за перцепција на брендот докажуваат дека силен бренд не може да биде изграден преку ноќ. Развојот на еден бренд бара времесилен финансиски маркетинг и добри маркетинг вештини како што се:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta