Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Hidraulični agregati". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.С А Д Р Ж А Ј
УВОД 2
1. ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТИ 3
1.1. Конструктивна изведба хидрауличног агрегата 5
1.2. Конструкција резервоара 9
1.3. Пумпни агрегат 10
1.4. Еластичне везе ......11
1.5. Монтажа агрегата 12
1.6. Одржавање хидрауличних агрегата 13
1.7. Оправка и кварови хидрауличних агрегата 13
1.8. Контрола хидрауличних агрегата 14
2. ПРИМЈЕР ХИДРАУЛИЧНОГ АГРЕГАТА 15
3. ЛИТЕРАТУРА .16
УВОД
Под појмом хидраулични систем подразумијева се хидростатски преносник енергије, јер су у њега уграђени трасформатори енергије (пумпе и мотори) који дјелују на принципима хидростатике, а трасформација енергије и кретање течности унутар система врши се захваљујући промјени облика и волумена радних комора.
Хидраулични системи се састоје од међусобно повезаних појединачних хидрауличких компоненти.
Под појмом хидрауличног агрегата подразумијева се склоп свих компоненти које хидрауличном систему треба да обијезбједе потребну количину уља одговарајућег притиска, темпертуре и чистоће.
Овај матурски рад се састоји из два дијела. У првом, теоријском дијелу овог рада, дат је појам и дефиниција хидрауличног агрегата, објашњено је његово конструктивно извођење и дате су карактеристике свих елемената хидрауличног агрегата, објашњено је одржавање као и контрола рада хидрауличног агрегата.
У другом дијелу овог рада, као практичан примјер, наведен је један а врста хидрауличног агрегата.
Задатак и циљ овог рада је да одговори на бројна питања која третира проблематика научне дисциплине којој је посвећен овај рад, и да читаоце упозна са теоријским и практичним аспектима хидрауличних агрегата.
1. ХИДРАУЛИЧНИ АГРЕГАТИ
Под појмом хидрауличног агрегата подразумијева се склоп свих компоненти које хидрауличном систему треба да обијезбједе потребну количину уља одговарајућег притиска, темпертуре и чистоће. То значи да, осим резервоара, хидраулични агрегат сачињавају сви управљачко – контролни елементи који се уграђују у резервоар, пумпа са електромотором, систем или елементи за филтрирање, хлађење и загријавање, а често и акумулаторска станица са припадајућим елементима.
Хидраулични агрегат је јединица за напајање хидрауличког система енергијом. Састоји се од више компоненти које представљају цјелину. Његова основна функција и намјена је:
Осигурање потребне количине уља,
Одржавање потребне температуре,
Одржавање чистоће хидрауличког уља,
Сигуросне и надзорне функције.
Слика 1. Хидраулични агрегат
Хидраулични агрегат се најчешће пројектује за један хидраулични систем, а уколико се у неком производном погону налази већи број машина са сличним хидрауличним погоном, који немају уједначен ритам рада могу се уградити и хидраулични агрегати који обезбјеђују уље за више хидрауличних система. Такви хидраулични агрегати се називају централним агрегатима.
Слика 2. Симбол хидрауличног агрегата
Сви хидраулички агрегати имају и помоћне уређаје, уређаје за надзор, сигуросне уређаје и водове којима се спајају хидрауличне компоненте.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta