Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cena - instrument marketing miksa". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
SADRŽAJ 2
UVOD 3
1.CIJENA – INSTRUMENT MARKETING MIKSA 4
1.1.ULOGA CIJENA U MARKETING MIKSU 4
1.2. CILJEVI PRI FORMIRANU CIJENA 5
1.3. FAKTORI KOJI UTIČU NA FORMIRANJE CIJENA 6
1.3.1.TROŠKOVI 7
1.3.2.TRAŽNJA 7
1.3.3. KONKURENCIJA 8
1.3.4 EKONOMSKA POLITIKA I DRŽAVNA KONTROLA CIJENA 10
2.PRISTUPI FORMIRANJA CIJENA 10
2.1. METODI FORMIRANJA CIJENA NA BAZI TROŠKOVA 10
2.2. FORMIRANJE CIJENA NA BAZI CIJENA KONKURENCIJE 11
2.3. FORMIRANJE CIJENA NA BAZI POTROŠAČKE PERCEPCIJE 11
„ VRIJEDNOSTI„ 11
3.ODREĐIVANJE CIJENA NA TRŽIŠTIMA POTROŠNJE 11
3.1. POPUSTI NA CIJENE 11
3.1.1. KOLIČINSKI POPUSTI 12
3.1.2. POPUSTI NA PLAĆANJE GOTOVINOM 12
3.1.3. SEZONSKI POPUSTI 12
3.1.4. BONIFIKACIJE 12
3.1.5. TRGOVINSKI POPUSTI 12
3.2. ODREĐIVANJE CIJENA PO GEOGRAFSKIM ZONAMA 13
3.3.DISKRIMINACIJA CIJENA 14
4. CIJENA PROIZVODA NA INTERNETU 15
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17

UVOD
Definicije marketinga su brojne i često su široko obuhvatne, te ne daju dovoljno prostora ili elemenata za definisanje marketinga od nekih drugih disciplina ili pak njegovih funkcionalnih komponenti. Jedinstvena koncepcija prihvaćena definicija marketinga ne postoji, nego se najčešće definiše posmatran sa nakoliko stanovišta.
U okviru ovog izlaganja ću prikazati i objasniti značaj cijena, politiku njenog formiranja i njen uticaj na tržište. Neizostavno ću objasniti formiranje cijena na nove proizvode i osnove za diferenciranje cijena.

1.CIJENA – INSTRUMENT MARKETING MIKSA
1.1.ULOGA CIJENA U MARKETING MIKSU
Cijena je jedan od najosjetljivijih instrumenta marketinga, naime, za uspjeh poslovanja preduzeća presudno je da se prodajne cijene pravilno oblikuju. Cijene ne smiju biti suviše visoko a ni suviše nisko, jer na taj način preduzeće ne bi moglo u potpunosti da iskoristi postojeće mogućnosti na tržištu. odnosno pomoću kojeg se ostvaruje prihod, dok svi ostali instrumenti ( proizvod, kanali prodaje i promocija ) predstavljaju samo troškove. Ali istovremeno ona je ujedno i instrument koji se mora kombinovati sa drugim instrumentima u cilju ostvarenja marketinkških i finansijskih ciljeva preduzeća.
Cijena je instrument a ne cilj marketing aktivnosti, obima prodaje i dobiti u kratkom roku, tako i na rast i razvoj preduzeća u dugom roku.cilj marketinga nije najvisa moguća cijena za proizvode i usluge već cijena koja će u kombinaciji sa ostalim instrumentima marketing miksa da doprinese ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva poslovanja.
Prilikom formiranja cijena u preduzeću mogu veoma korisno poslužiti saznanja do kjojih je dosla ekonomska teorija, posebno teorija cijena. Ekonomska teorija proučavala je probleme formiranjai u uslovima nepotpune konkurencije tj.imperfektnog tržišta. Koncepcijska vrijednost može biti veoma velika, posebno za bolje razumijevanje faktora koji utiču na formiranje i kretanje cijena. Istina je međutim, da je teorija cijena postavljena na modelima koji su u prilicnoj mjeri apstraktni. Veoma često posmatra se jedan proizvođač sa jednim proizvodom, a na drugoj strani kupac kao krajnji potrošač.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta