Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Determinanti (makedonski)". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ
ИНДУСТРИСКА ЛОГИСТИКА
Семинарски труд по предметот:
Математика
Тема:
Детерминанти и правила за пресметунање на детерминанти
M ентор : Изработил
Проф. Др . Јордан Живановиќ Андриана Паскова
Бр. Индекс 131382
Декември,Кавадарци 2011
Содржина
Што е детерминанта? ...................................................................................... 4
Својства на детерминанти............................................................................... 4
Дефиниција на детерминанти ......................................................................... 4
...................................................................... 5
Детерминанта од втор ред.............................................................................. 5
.................................................................... 8
Детерминанти од трет ред .............................................................................. 9
............................................................................ 12
Лапластово правило ...................................................................................... 13
...................................................................................... 14
Некои правила на детерминантите ............................................................... 15
Користена лтература
Белајчић Д., Виша математика – Детерминанти и матрици, Научна кн ига Београд, 1992.
Малешевић Ј., Виша математика, 6, изд., Малешевић Ј., Виша математика, 5, изд., Научна книга, Београд, 1996.
Како и интернет страната:
www.wikipedija.com
Што е детерминанта?
Детерминантата во математиката е израз претставен во квадравна шема која е подредена n2 членови во n редови и n колони, и таа детерминанта се вика детерминанта од n-ти ред.
Детерминантите прв ги проучувал и користел Лајбниц (G. W. Leibniz) 1693 година испитувајќи систем на линеарни равенки. Но покасно за откривач на детерминантите се смета дека бил Грамер (G. Cramer) кој во 1750 година го измислил правилото за решавање на равенки со помош на детерминанта.
Исто така детерминантите широко се применети и од Јакобиј (K. J. Jacobij). Името детерминанта во математиката го воведил Гаус (K. F. Gauss).
Својства на детерминанта
Детерминантата det(A) на една квадратна матрица А е скалар (број) таков што:
det(In) = 1.
det(AT) = det(A), каде што AТ е т.н транспонирана матрица на А.
det(A ) = 0 ако и само ако редовите на А се линеарно зависни.
det(A×B)=det(A) ×det(B).
Детерминантата на една матрица А се означува или со кратенката Det () или со прави вертикални линии :
Дефиниција на детерминанта
Според горенаведените својства, докажано е дека детерминантата на матрицата од 2-ри ред е:
Примери:
Забележуваме дека вториот ред се добива со множење на првиот ред со 2, т.е редовите на оваа матрица се линеарно зависни па детерминантата е 0.
Детерминанти од втор ред
Ако сега е даден системот на две линеарни равенки со две непознати
со методата на спротивни коефициенти од овој ситм може да се елиминира y , односно х и се добие равенката
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta