Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fleksibilni proizvodni sistemi". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
1. UVOD 3
2. FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI 4
2.1 Elementi fleksibilnih proizvodnih sistema 5
2.2 Grupna tehnologija i FPS 6
2.3 Ukupni proizvodni proces 8
2.3.1 Faze u proizvodnom procesu 8
3. KONCEPT PROIZVODNE FUNKCIJE 10
4. ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
1. UVOD
Maturski rad obrađuje tematiku fleksibilnih proizvodnih sistema zajedno sa njegovim pozitivnim i negativnim dejstvima na ekonomiju. Prvenstveno gledište se orjentiše prema osobenosti proizvodnje kao produkta ostvarenja što zapravo znači da proizvodnja predstavlja okosnicu ili osnovu pri baziranju ili temelju samog ekonomskog sistema, ali da bi smo analizirali proizvodnju kao sam produkt ostvarenja moramo zanemariti ostale ekonomske faktore jer utjecaj, marketinga, distribucije, valute je jako raznolik i ima različita dejstva po sami preoizvodni sistem u generali.
Slika 1. Proizvodni sistem
U suštini sve se svodi na proizvodni sistem kao što ovaj kart pokazuje, isto tako proizvodni sistem ispočetka ima svoje zasebne elemente pa potičući od početka zaključujemo ili vidimo slijedeće elemente proizvodnje kao produkta ostvarenja !
Resursi
Materijal
Informacije = PROIZVODNI SISTEM
Energija
Utjecaj okoline
2. FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI
Svaka radna organizacija ima svoje objekte i veze, procese koji se odvijaju u okviru nje, ulaz i izlaz, kao i druga svojstva sistema. Isto tako radna organizacija je tehnološki i organizaciono zaokružena cjelina, a nivo i suština ekonomske zaokruženosti zavise od njenog odnosa sa drugim organizacionim cjelinama. Radna organizacija kao proizvodni sistem i organizacioni sistem sastoji se iz procesa i funkcija u okviru kojih se izvršavaju grupe poslova i zadataka. Stoga proizvodni sistem predstavlja skup osnovnih tehnoloških sistema i ostalih tehnički određenih informacionih i energetskih struktura – elemenata radnih sistema uređenih na način da obezbjeđuju vršenja postavljene funkcije cilja i ostvarenja projektovanih efekata. Proizvodni sistem vezuje tehnološke sisteme, energetske i informacione strukture i učesnike u procesime rada vezama određenog stepena jačine, pravca i smjera. Proces rada proizvodnog sistema naziva se proizvodnim procesom koji predstavlja skup aktivnosti neophodnih za izvršavanje postupka promjene ulaznih u izlazne veličine sistema. Analizirajući proizvodne sisteme možemo uočiti da se isti sastoje od pojedinih podsistema koji su u međusobnoj interakciji prema tačno definisanim vezama. Stoga svaki proizvodni sistem možemo smatrati veoma kompleksnim, a samo njegovo upravljanje veoma komplikovanim. Da bi se postojanje takvog sistema smatralo opravdanim, on mora da izvršava svoju funkciju, odnosno da ima neprestanu i neprekidnu proizvodnju. Zbog sadašnjeg stanja na tržistu, koje je izrazito promjenjivo, dovodi se u pitanje opstanak velikog broja preduzeća. Ovakvo stanje možemo obrazložiti činjenicom da je stepen tehnološkog razvoja zadnjih godina dostigao viši nivo, primjenom robota, CNC – mašina, simulacionog projektiranja proizvoda odn. CAD/CAM tehnologija, masovnom primjenom regulacione tehnike itd., uz pomoć kojih su se proizvodni sistemi transformisali u fleksibilne proizvodne sisteme. Definicija fleksibilnog proizvodnog sistema, prema , glasi:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta