Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Električni Filtri". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
UVOD 3
1. PASIVNI I AKTIVNI ELEKTRIČNI FILTRI 4
1.1 Pasivni filtri 5
1.2 Polućelija i ćelija filtra 7
1.3 Princip rada aktivnog i pasivnog filtra 8
1.4 LC – Filtri k-tipa 12
1.5 Filtri niskih frekvencija 13
1.6 Filtri visokih frekvencija 14
2. ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16
1. Uvod
Električki filtar (ili filter) je elektronički sklop čija je funkcija da na određeni način promijeni karakteristiku frekvencijskog spektra ulaznog signala. Postoje pasivni filtri koji su sastavljeni samo od pasivnih komponenti (zavojnice, kondenzatori, otpornici) i aktivni filtri koji pored pasivnih sadrže i jednu ili više aktivnih komponenti sa svojstvom pojačanja signala (tranzistori, operacijska i druga pojačala).
Aktivni filtri mogu biti analogni ili digitalni. Analogni filtar obrađuje analogni signal i može se predstaviti linearnim četveropolom. Digitalni filtar obrađuje digitalizirani signal i realizira se pomoću posebnih integriranih krugova ili kao algoritam kojeg izvodi procesor digitalnog signala (DSP, eng. Digital Signal Processor).
2. Pasivni i aktivni električni filtri
U mnogim elektronskim uređajima postoje signali različitih frekvencija. Neke od njih treba prenijeti do slijedećeg stepena - uređaja radi dalje obrade, pojačavanja, modulacije, detekcije, raznih regulacija itd. Ostale signale treba spriječiti da stignu na slijedeći stepen jer su nepotrebni i ometaju normalan rad uređaja. To se ostvaruje pomoću kola koja se nazivaju električni filtri. Prema tome, električni filtri su električna kola kojima se razdvajaju signali različitih frekvencija.
Prema frekvencijama signala koje treba da propuste, filtri se djele u četiri
grupe:
Propusnici niskih frekvencija – NF,
Propusnici visokih frekvencija – VF,
Propusnici opsega frekvencija – FPO i
Nepropusnici opsega frekvencija – FNO.
Prema principu rada, svi filtri mogu da se podjele u dvije grupe:
Pasivni filtri.
Aktivni filtri.
Pasivni filtri korisne signale prenose na slijedeći stepen sa vrlo malim slabljenjem, a štetne signale, tj. smetnje i šumove, slabe što je moguće više. Aktivni filtri svoju ulogu razdvajanja ostvaruju tako što korisne signale pojačavaju više nego smetnje i šumove.
2.1 Pasivni filtri
Pasivni filtri se sastoje isključivo od pasivnih komponenata:
kalemova i kondenzatora – LC filtri, i
otpornika i kondenzatora – RC filtri.
Posebnu grupu pasivnih filtara čine piezoelektrični filtri u koje se ubrajaju mehanički, kvarcni, keramički i filtri sa površinskim akustičkim talasom. U opštem slučaju, svaki filtar može da se predstavi kao četvoropol, tj. kao stepen koji ima dva ulazan i dva izlazna priključka slika 1 .
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta