Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dokumentacija u knjigovodstvu". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 JU UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
TRAVNIK
SEMINARSKI RAD
TEMA: DOKUMENTACIJA U KNJIGOVODSTVU
Predmet: Metodologija i organizacija računovodstva
Travnik, oktobar 2011.
SADRŽAJ
SADRŽAJ 2
UVOD 3
1. DOKUMENTACIJA U KNJIGOVODSTVU 4
1.1. Pojam knjigovodstvenog dokumenta 4
1.2 . Klasifikacija knjigovodstvenih dokumenata 6
1.2.1. Blagajnička dokumentacija 8
1.2.2. Dokumenta koja se javljaju u vezi sa bezgotovinskim platnim prometom 9
1.2.3. Dokumentacija koja se najčešće javlja u poslovanju 10
2. VJERODOSTOJNOST KNJIGOVODSTVENIH DOKUMENATA 13
3. ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH DOKUMENATA 15
3.1. Važnost knjigovodstvenih dokumenata za kvalitet knjigovodstvene evidencije 15
4. POSLOVNE KNJIGE 16
4.1. Osnovne poslovne knjige 16
4.1.1. Dnevnik 16
4.1.2. Glavna knjiga 19
4.2. Pomoćne poslovne knjige 20
5. Knjigovodstvene greške i metode njihova ispravljanja 22
ZAKLJUČAK 26
LITERATURA 27
UVOD
Tema ovog seminarskog rada je dokumentacija u knjigovodstvu. Osnovni pojmovi knjigovodstva su aktiva, pasiva, konto, bilans stanja, bilans uspjeha.
Na osnovu knjigovodstvenih dokumenata vrši se knjiženje nastalih promijena kroz poslovne knjige, kao i kontrola tačnosti izvršenih knjiženja s obzirom da knjigovodstvena dokumenta predstavljaju dokazano sredstvo o nastalim promjenama u imovini preduzeća. U srednjem vijeku knjigovodstvo je vođeno bez knjigovodstvenih dokumenata. Knjiženje se obavljalo ili odmah poslije nastale promjene ili kasnije na osnovu memorijala koji je predstavljao podsjetnik za knjiženje.
S obzirom na veliki broj promijena koje treba knjižiti u savremeni preduzećima, tačnost knjigovodstvenih podataka se samo može provjeriti uz pomoć knjigovodstvenih dokumenata na osnovu kojih se vrši knjiženje. I zato svako knjiženje treba sastavljati u trenutku nastanka promijene, jer uloga knjigovodstvenih dokumenata sastoji se u tome da ona predstavljaju osnov za knjiženje i kontrolu tačnosti izvršenih knjiženja.
1 . DOKUMENTACIJA U KNJIGOVODSTVU
1.1. Pojam knjigovodstvenog dokumenta
Dokumentaciju u knjigovodstvu č ine pisane isprave kojima se potvrđ uje nastanak određenog poslovnog događaja. U dnevniku i glavnoj knjizi rač unovodstveno se obuhvataju samo dokumentovane poslovne promjene. Dakle, ukoliko ne postoji odgovarajući dokument knjiženje je bez ikakvog značaja. Zbog svega toga je i nastala poznata sintagma "ni jedno knjiženje bez dokumenta".
U cilju obezbjeđenja pune tačnosti i regularnosti knjigovodstva i finansijskih izveštaja koji se na osnovu njega sastavljaju (bilans stanja, bilans uspjeha), u svim zemljama svijeta, a takođe i u našoj zemlji, donijeti su odgovarajući zakonski propisi kojima se normativno obezbjeđuje vjerodostojnost i sadržina knjigovodstvenog dokumenta. Osnovni pojmovi knjigovodstva su aktiva, pasiva, konto («conto», a možemo prevesti kao «račun»), bilans stanja, bilans uspjeha.
Dokument se sastavlja u momentu nastanka poslovne promjene. Da bi se olakšalo sastavljanje dokumenata izrađuju se obrasci za tipične i ponovljive poslovne promjene, koji sadrže fiksne elemente.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta