Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Čovekovite prava so osvrt na semejnoto nasilstvo (makedonski)". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


по предметот
ЕTИKA
’’Човеките права и со етички осврт на насилството
врз жената “
Eтиката како самостојна ,општествена и природна наука,се занимава со проучување на моралот , човекото однесување , мисли и
постапки,ги истражува човечките намери и дејства,набљудувајќи ги преку основните етички категории-доброто и злото.
Поимот „Етика“ го создал големиот антички философ Аристотел,
учител на Александар Македонски,кога во својот универзитет Ликеј,предавал за моралните проблеми.Негово учење за етичките добродетели,постапувањето правилно,ги сврстил во, најзначајно и најпознато дело во историјата: „Никомахова етика“(според неговиот
син, и татко, кои го носеле името Никомах).
Имено, етимолошко значење потекнува од старогрчкиот израз „етос“ кој од една страна ги означува обичаите според кои луѓето се раководат во своето однесување, а од друга, личните и морални карактеристики на човекот.
Главна цел во етиката е запознавањето со внатрешниот живот на човекот,спознавање на смислата и приоритетните вредности во животот,укажување на целтта,преку правење добар избор,согласно познавањата за највисоките вредности,како и градење позитивен однос спрема животот.
За крајна цел ќе си го постави ,квалитетот и подобрувањето на човековиот живот,преку градење на морална свест,која подразбира внатрешно доживување на обврската да се прави добро,истовремено и радост од правилното постапување, во чија основа лежи совеста како врв на моралната свест.Свеста за постоењето морална свест кај секоја
индивиуа поединечно,претставува етичка сила,потенцијал, за нивно изградување во морални личности со чиста морална свест, која ќе ги
поттикне на правење добри дела,која ќе ги возвиши нивните внатре-
шни чувства ,доживувајќи се себе како одговорни личности кои ги ужи-
ваат благодетите од сопствениот правилен избор чинејќи добро,имајќи
добар став кон сите вредности и приоритети на се што ги опкружува.
- 1 -
Ширењето на етичките сознанија и на моралната култура градење-
то на современи етички вредности,застапувањето за најдобри ети-
чки идеи и норми,како и изградување и развој на младите во авто- номни,морални личности,се задачи на етичкото образование.
Етичкото образование треба да им помогне на младите да се по-
дготват за животот со другите луѓе,да се навикнат на обичаите и на до-
брото однесување,да ги научат моралните вредности и норми на де-
јствување, во сите области на живеењето.Етиката за младите е чове-
чка нужност,неопходност за квалитетно живеење,која ќе им обезбеди нивно изградување во автономни, интелектуални,сознајни емоциона-
лни и морално зрели личности,кои ќе пленат со својата чистина,живо-
тна ведра креативност , етички оптимизам и храброст.
Според предметот кој се однесува на здобивање став кон одредени животни прашања,етиката,како позитивистичка и оптимисти-
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta