Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Didaktička koncepcija Jan Amosa Komenskog". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Универзитет у Пристини – Косовској Митровици
Учитељски факултет
Призрен - Лепосавић
Тема: Дидактичка концепција Јан Амоса Коменског
Семинарски рад из дидактике
Ментор: Студент:
проф.др Петар Рајчевић Биљана Перишић
Лепосавић, децембар 2011. године
Садржај
Увод .................................................................................................. стр. 3
1. Биографија .................................................................................... стр. 5
2. Разредно – предметни – часовни систем ................................... стр. 7
Закључак ........................................................................................... стр.11
Литература ........................................................................................ стр.13
Увод
Дидактика потиче од грчке речи. Изворна реч гласи didaskein, што значи поучавати, држати наставу, јасно доказати, излагати. Аутори су дидактику сматрали као вештину учења, односно као специфичну практичну педагошку вештину. Најпознатије дело 17. века је „Велика дидактика“ Јан Амоса Коменског. Коменски је сматрао да дидактика не представља само „вештину учења“, већ такође и васпитање на које је гледао као на неопходан услов прилагођавања обичаја моралности. У својој дидактици Коменски је изложио „свеопшту вештину свих да се уче о свему“, а расправљао је и о обучавању младих наукама и организацији рада у школи.
Јан Амос Коменски својим делом у науци о настави није реформатор већ суштински револуционар. Коменски није усавршавао постојеће већ мењао из основа. Дело Коменског није раскршће у веку већ векова, није реформа система образовања већ дијалектички скок из једног летаргичног стања у потпуно ново, до њега никоме довољно јасно.
Дело Јан Амоса Коменског није само мењање организације образовања већ коренито уобличавање садржаја организације наставног рада. Обично се пише да је Коменски творац дидактике, што је несумљиво али се на тај начин сужава ширина његовог свеукупног педагошког стваралаштва.
Принципи наставе Коменског нису случајно поређани већ су дало процењивања суштине живота и сазнања. Предлози за реорганизацију школа и наставе дело су познавања услова земље, развој науке и дисциплина чије су тековине непходне човеку.
Коменски је створио дело за човека јер је, пре свега, познавао човека и његове способности. Тако, на пример, када одређује рад предшколског детета он никада не губи из вида његове психофизичке могућности, одмерава и прилагођава проблеме сразмерно условима развоја.
Јан Амос Коменски уз име аналитичари додају и изразе: оснивач народне школе, организатор наставе, творац разредно - часовних система, борац против вербализма, борац за мир међу народима, афирматор матерњег језика, пропагатор културне сарадње међу народима, оснивач предшколског васпитања и педагогије, посланик мира, прокламатор среће и радости међу људима, мислилац прве праве организације наставног рада, филозоф васпитне мисли... Коменски је, пре свега, био теоретичар и практичар слободне педагошке мисли, њен систематизатор и организатор, човек који је унео људско у науку о васпитању, генијални стабилзатор и рационализатор развоја педагошких идеја.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta