Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Inspekcijski nadzor u policijskim organima". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj
Uvod.............................................................................................................................................2
1. Inspekcijski nadzor.................................................................................................................3
2. Postupak vršenja inspekcijskog nadzora u policiji Republike Srpske..............................5
3. Organizacija i metodologija rada prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.....................6
4. Postupak nakon izvršenog inspekcijskog nadzora.............................................................10
Zaključak...................................................................................................................................12
Literatura...................................................................................................................................13
Uvod
1. Inspekcijski nadzor
Izvjesne osobenosti inspekcijskog nadzora u odnosu na ostale vrste upravnog nadzora manifestuju se preko subjekata koji ga vrše, oblasti u kojima se obavlja, te specifičinih metoda i ovlaštenja kojima se vrši.Inspekcijski nadzor vrše posebni organ uprave kao samostalni organi uprave ili kao posebne inspekcijske službe formirane kao posebne organizacione jedinice pojedinih organa specijalizovanih za određenu vrstu poslova. Prema tome, poslove inspekcijskog nadzora vrše isključivo organi uprave, što će reći da nedržavni organi u načelu ne mogu vršiti ove poslove, ali ih ne mogu vršiti ni svi državni organi.
Inspekcijski nadzor, s obzirom na svoju sadržinu, može se odvijati kroz tri vida različitih aktivnosti:
-Preventivne, kojima se preduzimaju odnosno predlažu mjere i aktivnosti radi sprečavanja povrede zakona i drugih propisa,
-korektivne, koje označavaju izdavanje privremenih naređenja i zabrana, i
-represivne, koje se sastoje u izricanju mandatnih kazni.
Inspekcijski nadzor kao najsloženije i najtemeljitiji, odnosno najdetaljniji oblik kontrole jeste postupak kojim se utvrđuju propusti, te za utvrđene propuste nalazu mjere za otklanjanje, odnosno mjere odgovornosti , a obavlja se kada je u pitanju policija Republike Srpske u centrima javne bezbjednosti, stanicama javne bezbjednosti, policijskim stanicama, jedinicama policije i Jedinici za uzgoj, dresuru i upotrebu službenih pasa.
Poslovi uprave u skladu sa Zakonom u republičkoj upravi jesu :
1. vođenje političkog razvoja
2. praćenje stanja,
3.normativna djelatnost,
4. izvršavanje zakona i drugih propisa,
5.vršenje upravnog nadzora,
6. odlučivanje u upravnom postupku o pravima i obavezama učesnika u postupku,
7. postupanje uprekršajnom postupku,
8.staranje o javnim službama i
9.ostali stručni poslovi uprave
Vršenje upravnog nadzora obuhvata: nadzor nad zakonitošću upravnih akata, nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada organa uprave i organa jedinica lokalne samouprave, ustanova i drugih pravnih lica u vršenju prenesenih odnosno povjerenih poslova republičke uprave i inspekcijski nadzor koji se sprovodi neposrednim uvidom kod organa uprave, organa jedinica lokalne samouprave, drugih organa, te fizičkih i pravnih lica u pogledu poštovanja zakona i drugih propisa, te preduzimanjem upravnih i drugih mjera i radnji da se utvrđeno stanje uskladi sa propisom.
Poslove uprave obavljaju ministarstva, republičke uprave i republičke uprave organizacije. Ministarstva se osnivaju za jednu ili više povezanih upravnih oblasti, zavisno od vrste, značaja i obima tih poslova i potrebe obezbjeđenja strategije razvoja Republike Srpske.
Za obavljanje određenih poslova uprave iz djelokruga ministarstva, koji zbog svoje prirode, cjelovitosti i načina obavljanja zahtijevaju određenu samostalnost i posebno organizovanje, formiraju se organi uprave u sastavu ministarstva (sekretarijati, zavodi, direkcije, fondovi, agencije i centri.)
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta