Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "(Ne)efikasnost poreskog sistema u Srbiji". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKLUTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO
BEOGRAD
PRISTUP RADU
(NE)EFIKASNOST PORESKOG SISTEMA SRBIJE
Beograd, Januar 2012. godine
SADRŽAJ
Uvod .................................................................................................................................. 3.
Budžetski deficit-pokazatelj ne(efikasnosti) poreskog sistema u Srbiji ............................ 4.
Regresivni karakter poreskog sistema u Srbiji .................................................................. 8.
Uzroci ne(efikasnosti) poreskog sistema u Srbiji ............................................................. 12.
Poreski sistem u funkciji zaposljavanja I Ekonomskog rasta .......................................... 13.
Makroekonomska slika Srbije u periodu 2001-2008 ....................................................... 14.
Zaključak ......................................................................................................................... 16.
Literatura ......................................................................................................................... 17.
UVOD
Poreski sistem, kao skup poreskih oblika, treba da bude kreiran na taj način da odgovara stanju određene privrede. U tom smislu, neophodno je da u njemu figurišu oni poreski oblici koji će maksimalno doprineti ostvarivanju postavljenih ekonomskih ciljeva. Prilikom dizajniranja poreskog sistema, poreske vlasti se pridržavaju nekih opšteprihvaćenih principa. Poreski sistem jedne savremene države treba da se odlikuje sledećim karakteristikama:
efikasnost,
fleksibilnost,
pravičnost,
ekonomičnost i
transparentnost.
Efikasnost poreskog sistema je, u stvari, njegova sposobnost da ne ometa efikasnu alokaciju resursa. Tržište vrši alokaciju sredstava pomoću cenovnih signala. Međutim, oni posle oporezivanja bivaju deformisani i dolazi do poremećaja u alokaciji. „Dobar“ poreski sistem je onaj koji nastoji da ima takve poreze koji će minimalno uticati na promene u efikasnoj alokaciji resursa.
Fleksibilan poreski sistem je takav sistem koji se prilagođava promenama u ekonomskom okruženju. Neki poreski oblici su fleksibilniji, prilagodljiviji, dok su drugi krući i njihovo prilagođavanje podrazumeva komplikovanu proceduru. Pojedine vrste poreza, kao što je porezna dohodak građana, ponašaju se kao automatski stabilizatori, odnosno stabilizaciono deluju na privredu.
Kada je u pitanju princip pravičnosti, neophodno je naglasiti da postoje dve vrste pravičnosti: horizontalna i
vertikalna. Horizontalna pravičnost podrazumeva jednak tretman pojedinaca koji su jednaki u svim relevantnim aspektima. Dakle, na osnovu ovog principa sledi da poreski obveznici koji imaju istu ekonomsku snagu treba da plaćaju isti iznos poreza. S druge strane, vertikalna pravičnost predstavlja težnju da se pojedinci koji ostvaruju različite nivoe dohotka oporezuju različitim poreskim stopama.
Ekonomičan poreski sistem podrazumeva sistem koji je u stanju da svede na minimum direktne i indirektne
administrativne troškove. Direktni troškovi su troškovi koje ima poreska administracija prilikom razreza i naplate poreza. Oni su vidljivi, očigledni i lako ih je obračunati. S druge strane, indirektni troškovi su troškovi koje snose poreski obveznici i njih je teže obračunati. Neki od njih se mere vremenom koje je poreski obveznik
utrošio popunjavajući poresku prijavu. Zatim, to su troškovi vođenja evidencije i troškovi angažovanja računovođe. Na osnovu istraživanja na mičigenskom univerzitetu, procenjeno je da su ovi troškovi najmanje pet puta veći od direktnih
Na kraju, transparentnost je karakteristika koja odlikuje svaki poreski sistem. Poreski obveznici će pružati manji otpor plaćanju poreza ukoliko znaju za koje namene se upotreblavaju sredstva koja oni izdvajaju iz svog dohotka i zbog kojih je umanjena njihova ekonomska snaga.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta