Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "ASP (Active Server Pages) ". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Maturski rad iz predmeta
Informatika i informatičke tehnologije
Naslov rada:
ASP
Sadržaj
1. Uvod........................................................................................................................................2
2. ASP - Active Server Pages....................................................................................................3
2.1. Što su Active Server Pages?.......................................................................................3
2.2. Programski jezici koje koristi ASP............................................................................4
2.3. Sastav ASP-a i ugrađeni objekti................................................................................4
2.3.1. Sastav Active Server Pages...............................................................................4
2.3.2. Ugrađeni objekti u ASP....................................................................................4
2.3.2.1. Response...................................................................................................4
2.3.2.2. Request.....................................................................................................5
2.3.2.3. Application...............................................................................................5
2.3.2.4. Session......................................................................................................6
2.3.2.5. Server.......................................................................................................6
2.3.3. Datoteka global.asa...........................................................................................6
2.4. Rad s bazama podataka...............................................................................................7
2.4.1. ADO....................................................................................................................7
2.4.2. ODBC.................................................................................................................7
2.3.3. Structured Query Language – SQL................................................................7
2.5. Dodatne mogućnosti ASP-a.........................................................................................7
2.5.1. ActiveX...............................................................................................................8
2.5.2. Ad rotator..........................................................................................................8
3. Primjer 1. – Programiranje ASP-om................................................................................10
4. Zaključak.............................................................................................................................14
Literatura.................................................................................................................................15
1. Uvod
Danas većina ljudi govoreći o Internetu, zapravo govori o Web-u i Web stranicama, tj. riječi Internet i Web (ili World Wide Web) se smatraju sinonimima. No Internet zapravo predstavlja labirint sastavljen od telefona, kablova, satelita koji povezuju računala u cijelomu svijetu, dok je Web ime dano za sve ono na Internetu čemu se pristupa putem jedinstvene URL (Uniform Resource Locator) adrese.
World Wide Web je svoj razvoj započeo početkom devedesetih godina prošlog stoljeća (6. kolovoza 1991. Tim Berners-Lee javnosti je predstavio svoj projekt World Wide Web ili WWW te se taj datum vodi i kao prvo pojavljivanje Weba kao javno dostupne usluge na Internetu), a Web je danas daleko najpoznatiji i najkorišteniji dio Interneta te je na taj način uvelike pridonio ogromnoj popularizaciji Interneta u svijetu.
Paralelno s razvojem Web-a, tekao je i razvoj tehnologija koje su omogućavale njegovu implementaciju u sva područja računalnog svijeta, ali i šire.
Prvo se pojavio CGI (Common Gateway Interface) – prva u nizu tehnologija za Web programiranje, a pritome su korišteni programski jezici PERL (Practical Extraction and Report Language), C, PHP (Hypertext PreProcesor)... PHP je skriptni programski jezik (stvoren 1995. godine, a populariziran tek u trećoj verziji 1997. godine) pomoću kojeg se može kreirati HTML (HyperText Markup Language) stranicu na serveru prije nego što je ona poslana klijentu popunjenu dinamičkim sadržajem.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta