Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Komuniciranje i proces menadžmenta". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 VISOKA POSLOVNA SKOLA STRUKOVNIH STUDIJA BLACE
SEMINARSKI RAD
Komuniciranje i proces menadžmenta
Dejan Djordjevic
Sadržaj
Uvod 3
Definicija i opis procesa komunikacije i donošenje odluka 3
Proces komunikacije 3
Vrste komunikacija 3
Verbalna komunikacija 3
Neverbalna komunikacija 3
Oblici komuniciranja 8
Neformalne komunikacije 3
Prepreke u organizacionom komuniciranju 3
Sposobnost slušanja . 3
Informacioni činioci 3
Proces informisanja 3
Proces donošenja odluka 3
Teorije donošenja odluka 3
Pristupi procesu donošenja odluka 3
Ograničenja za donošenje kvalitetnih odluka 3
Zaključci 3
Literatura 3
Uvod
U poslednje dve decenije zbile su se ogromne promene u našem okruženju, na planu društvenog i političkog života, socijalnih i ekonomskih prilika, geografskih i teritorijalnih podela,kao i razvoj tehnike i tehnologije koje su naročito izmenile način rada i poslovanja kao i metode u poslovnom komuniciranju i odlučivanju.
Primena računara u svim aspektima života, mobilna talefomija i elaktronska pošta, rezgovori preko kompjutera, brzina, tempo i uslovi rada, zahtevaju izrazito jake i obrazovanje ljude, vešte komunikatore, menadžere koji pretenduju da budu lideri u svom poslu.od njih se očekuje samostlnost u donošenju odluka, osmišljavanje i sprovođenje novih programa, širenje smelih i neobičnih ideja i inovacija, pripremljen i ubedljiv pristup u odnosima sa javnošću.
Istraživanje i edukacija na planu komunikologije nikada nisu sasvim dovršeni procesi. Ovo predstavlja poseban izazov za one koji tek savladavaju osnove veštine komuniciranja. Uvek može da se sazna nešto novo, da se napreduje i usavršava. S toga se u edukaciji i obrazovanju ne može usneravati samo prema ličnim navikama i potrebama jedne kulture. Moraju se pratiti događanja pre svega u najbližem okruženju, na Balkanu, zatim standardi Evrope, teorije i prakse biznisa u Americi i specifičnost poslovnog komuniciranja u Kini i Japanu.
Vreme u kome živimo i tehnološka revolucija uslovljavaju dominantni napredak u domenu komunikacije. Promene su neminovnost u uslovima tržišnog poslovanja dinamičkog okruženja i velike konkurencije. One se ne mogu zaustaviti i nama jedino preostaje da se što brže prilagodimo. Među brojnim i raznovrsnim promenama ističu se promene u sferi komunikacija i adekvatnog odlučivanja.
Menadžerima su neophodne informacije za donošenje odluka do kojh sa dolazi pravilnom komunilacijom unutar preduzeća i u okruženju. Komuniciranje angažuje većinu vremena koje menadžeri imaju na raspolaganju. Oni komuniciraju sa nadređenima, podređenima, kupcima, kljentima, dobavljačima, partnerskim preduzećima i na tj način “pletu zlatne niti” uspešnog odlučivanja i privređivanja.
Definicija i opis procesa komunikacije i donošenje odluka
Komunikacija je transfer i razumevanje značenja poruka. Naglasak na transferu znači-ako se ne prenose nikakve infornacije i ideje, ne dolazi do komunikacije. Govornik kojeg niko ne čuje ili pisac kojeg niko ne čita nemaju komunikaciju. Komunikacija podrazumeva razumevanje značenja. Komuniciranje je evidentno dvosmeran proces.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta