Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aktivna mrežna oprema". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA BLACE
Predmet: Skalabilne mreže
AKTIVNA MREŽNA OPREMA
ripiter, hab, mrežni most, svič, ruter, mrežni prolaz
(Repeater, Hub, Bridge, Switch, Router, Gateway)
januar 2010.
SADRŽAJ
1. Ripiter (Repeater) 3
2. Hab (Hub) 4
3. Mrežni most (Bridge) 5
4. Svič (Switch) – skretnica 6
5. Ruter (Router) - usmerivač 7
6. Mrežni prolaz (gateway) 8
Zaključak 9

Aktivna mrežna oprema
Aktivna mrežna oprema se sastoji od mrežnih uređaja koji u sebi sadrže i hardver/firmver/softver sposoban za analizu i modifikaciju nosećih signala. U aktivnu mrežnu opremu spadaju: ripiter, hab, mrežni most, svič, ruter i mrežni prolaz.
1. Ripiter (Repeater)
Ripiteri su jednostavni uređaji sa dva porta, koji rade na fizičkom nivou. Pojednostavljeno rečeno, na jednom portu (priključku) ripiter prima signal i prenosi na drugi port. Pritom ripiteri obnavljaju amplitudu, oblik i vremenske reference primljenog signala pre nego što ga proslede. Ripiter nema informacija o signalu koji pojačava, što znači da se podjednako odnosi i prema ispravnom i prema neispravnom signalu.
Ripiter radi na sloju 1 OSI modela i “ne razume” ništa drugo osim naponskih nivoa. Njegova uloga je da obnovi naponske nivoe kojima su predstavljeni logičko 0 i logičko 1.
Svaki tip mreže sadrži kablove koji unose slabljenje i za datu specifikaciju kabla i protoka svaka mreža ima maksimalnu dužinu kabla. Ripiteri mogu da se koriste da bi povećali maksimalnu dužinu kabla. Međutim, mana mu je što može da počne emitovanje dok je emitivanje paketa sa neke stanice u toku, što dovodi do sudara. Zbog toga je dobro da oba porta ripitera imaju po jednu diodu za indikaciju emitovanja i diodu za indikaciju problema.
Slika 1. Ripiter
2. Hab (Hub)
Hab je mrežni uređaj koji takođe funkcioniše na prvom OSI sloju (fizičkom sloju). Na habu postoji više konektora (obično su to RJ-45 konektori). Na svaki konektor se priključuje po jedan kabl, preko kojeg se povezuje po jedna radna stanica ili server. Omogućava povezivanje više segmenata mreže u jedan segment. Hab funkcioniše slično kao ripiter: ono što primi na jednom svom portu hab emituje na svim ostalim portovima. Može se posmatrati kao višeportni ripiter. U Ethernet mrežama sa UTP i optičkim kablovima hab je čvor koji povezuje stanice i servere. Svaki uređaj povezan na Hub deli isti Broadcast domen i Collision domen. Zbog toga, samo jedan od računara povezanih na Hub može u jednom trenutku da vrši transmisiju podataka. Može se koristiti kao centralna tačka u topologiji zvezde. Habovi uglavnom sadrže između 6 i 24 porta i mogu se postavljati i uklanjati u zavisnosti od potreba i u skladu sa razvojem mreže. Najčešće se koriste pri konfigurisanju mreža. Habovi često imaju još jedan dodatni port koji se naziva uplink port. On služi za međusobno povezivanje dva haba. Povezivanje se vrši tako što se spaja uplink port jednog haba sa običnim portom drugog haba. Habovi povezuju radne stanice i druge habove. Fizički zvezda, logički magistrala.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta