Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cena kao instrument marketing miksa". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАТЕШКИ И ОПЕРАТИВНИ МЕНАЏМЕНТ
ЦЕНА КАО ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГ МИКСА
-СЕМИНАРСКИ РАД-
Mентор : Студент:
Проф. др Сава Смиљић Бојан Ђелкапић 3/001/10
Март, 2011.
САДРЖАЈ:
1. УВОД 3
2. ЦЕНА ПРОИЗВОДА 4
2.1. Сложеност одлука о ценама 5
2.2. Бројност фактора који утичу на одлуке о ценама 5
2.2.1. Трошкови као фактор одлука о ценама..........................................................................7
2.2.2. Тражња као фактор одлука о ценама..............................................................................8
2.2.3. Конкуренција као фактор одлука о ценама..................................................................11
3. ФОРМИРАЊЕ ЦЕНА ЗА НОВЕ ПРОИЗВОДЕ.............................................................13
3.1. Дефинисање циљева 13
3.2. Процес доношења одлука о цени новог производа 13
3.3. Избор стратегије цена новог производа 14
3.3.1. Стратегије цена - Квалитет...........................................................................................16
4 ЦЕНА БРЕНДА ( МАРКЕ) 18
4.1. Појам марке (бренда) 18
4.2 . Значај марке 18
5.ЗАКЉУЧАК 20
ЛИТЕРАТУРА........................................................................................................................21
1. УВОД
Маркетинг микс подразумева скуп инструмената које предузеће користи да би постигло своје маркетиншке циљеве и очекивани ниво продаје на циљном тржишту.
Идеја о концепту приписује де Кулитону који је у свовој студији о трошковима маркетинга написао да су менаџери предузећа „миксери елемената“ који комбинују постојеће или траже нове елементе да би се дошло до рентабилне понуде предузеће на тржишту. Борден је ову идеју разрадио у концепт маркетинг микса. Многе савремене дефиниције маркетинга проширују класификацију инструмената маркетинг микса али и даље најчешћу поделу сачињавају следећи елементи:
Производ
Цена
Дистрибуција
Промоција
Овај модел се назива још модел 4 „Р“ (Product, Price, Place, Promotion).
Када се говори о производу као инструменту маркетинг микса, мисли се на развој таквог производа каквог купац жели.
Цена се може посматрати са два аспекта. Први је да она полази од конкурентске цене, а други од спремности купаца да плате одређену цену.
Задатак дистрибуције је обезбеђење приступачности производа у одређено време и на одређеном месту.
Промоција је процес комуницирања између предузећа и купаца са циљем да се створи позитиван став о производима и услугама који води ка њиховом фаворизовању у процесу куповине на тржишту.
2. ЦЕНА ПРОИЗВОДА
Цена је износ који потрошач плаћа за робу или услугу. Цена је новчани израз вредности робе или услуге. Најважнији чиниоци који се узимају у обзир приликом формирања цене јесу трошкови материјала, конкуренција, идентитет производа, висина дохотка потрошача, потрошачева перцепција вредности производа, што утиче на потражњу.
Цена је инструмент (средствo, а не циљ), маркетинг активности која у комбинацији са осталим инструментима маркетинг микса омогућава реализовање циљева пословања.
Цена је променљива којом се утиче на остварење обима продаје и добити у кратком року, тако и на допринос на уложени капитал у дугом року. При доношењу одлука о ценама предузеће настоји да с једне стране цена буде прихватљива за потрошача, а с друге стране да се оствари добит. Ти циљеви су врло често у међусобном конфликту.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta