Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bar kod". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA ZAVOD ZA ELEKTRONIČKE SUSTAVE I OBRADBU INFORMACIJA
SEMINARSKI RAD IZ KOLEGIJA PODATKOVNI VIŠEMEDIJSKI PRIJENOS I RAČUNALNE MREŽE
BAR KOD
Kristina Bashota Vedran Koruga
Zagreb, 14.01.2008.
Sadržaj
Uvod ................................................................................................................................... Bar kod općenito Povijest bar koda ............................................................................................................ ............................................................................................................
3 4 5 6 7 8 9
Simbologije ....................................................................................................................... Linijski bar kod Numerički kodovi ............................................................................................................ ............................................................................................................
EAN bar kod ............................................................................................................ Alfanumerički kodovi 2D kodovi
................................................................................................ 12
....................................................................................................................... 13 .................................................................................... 14 .................................................................................... 14
Alati za generiranje bar kodova Demo i Shareware alati Besplatni alati
................................................................................................ 17
Alati za čitanje bar kodova .............................................................................................. . 19 Demo i Shareware alati Besplatni alati ................................................................................... 19
................................................................................................ 21
Web stranica ........................................................................................................... 22 Zaključak Literatura ........................................................................................................................ 23 ........................................................................................................................ 24
2
Uvod
Bar kod tehnologija već više od 20 godina širom svijeta omogućuje daleko veći i brži protok proizvoda i informacija. Poslovanje je u kvantitativnom i kvalitativnom smislu unaprijeñeno u proizvodnji, transportu, trgovini i mnogim drugim uslužnim djelatnostima. Danas su bar kod sustavu kritični element u poslovnim procesima globalne ekonomije. Kada i gdje je nastao, kako funkcionira, vrste bar kodova, mogućnosti alata za generiranje i čitanje bar kodova, te mnoge druge zanimljivosti bit će objašnjene u nastavku ovog seminarskog rada.
3
Bar kod općenito
Bar kod je broj pretvoren u smisleni niz tamnih linija i svijetlih meñuprostora koji omogućavaju elektroničkoj opremi da očita informaciju o proizvodu. U početku, bar kodovi su pohranjivali podatke u širinama i razmacima isprintanih paralelnih linija, no danas dolaze u uzorcima točaka, koncentričnih krugova i steganografiji (sakrivanje podataka u slici). Čitač pretvara taj niz u broj koji je ključ za bazu podataka o proizvodu, kontrolu zaliha, inventuru itd. Bar kodovi mogu biti očitavani optičkim čitačima (skenerima) ili očitani sa slike posebnim softwareom o čemu će kasnije biti riječi u ovom seminarskom radu.
4
Povijest bar koda
5
Simbologije
Bar kod tehnologija obuhvaća simbologiju ili sustav kodiranja podataka koji će biti očitani, tehnologiju tiskanja simbola, čitače i dekodere koji te simbole čitaju i pretvaraju u digitalni oblik, i verifikatore koji provjeravaju valjanost otisnutih bar kod simbola. Do danas je definirano više od 200 različitih bar kod simbologija no vrlo malo ih je globalno prihvaćeno. Svaka bar kod simbologija ima vlastita pravila za kodiranje znakova, dekodiranje, provjeru i zahtjeve u odnosu na tisak. Simbologije se razlikuju po načinu na koji predstavljaju podatke i prema tipu podataka koje mogu predstaviti. Neke simbologije dozvoljavaju isključivo numeričke podatke, dok neke mogu kodirati alfanumeričke znakove s dodatkom nekoliko znakova interpunkcije. Najnovije simbologije omogućuju kodiranje različitih jezika u istom simbolu i rekonstrukciju podataka oštećenog simbola. Osnovni pregled kodova: • Linijski bar kod o Numerički kodovi: EAN/UPC • EAN 13 • EAN 8 • ... o Alfanumerički kodovi: Kod 39 Kod 128 ... • 2D kod o Složene simbologije Kod 49 SuperCode ... o Matrične simbologije Code One Data Matrix ... • Industrijski standardi o Bookland EAN o OPC o ...
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta