Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brak, porodica i potomstvo". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


PRIVREDNA AKADEMIJA
PRAVNI FAKULTET
NOVI SAD
BRAK, PORODICA I POTOMSTVO
Seminarski rad iz predmeta: SOCIOLOGIJA
Novi Sad
mart 2012. godine
SADRŽAJ:
1. Uvod .................................................................................................. 3 2. Šta podrazumeva brak ....................................................................... 4 3. Elementi i oblici braka ...................................................................... 5 4. Brak kao proces ................................................................................. 6 5. Porodica kao društvena grupa ........................................................... 7 6. Priroda i funkcija porodice ................................................................ 8 7. Tipovi porodice ................................................................................. 9 8. Pravo na izbor bračnog druga ............................................................ 11 9. Potomstvo .......................................................................................... 11 10. Zaključak ........................................................................................... 13 Literatura ........................................................................................... 15
1. UVOD
Širom sveta ljudi se udružuju i formiraju razne zajednice, organizacije i grupe. Razlozi su različiti, a najčešće je u pitanju materijalna potreba. Novac i sticanje materijalnih bogatstava predstavljaju glavnu preokupaciju savremenog čoveka - formiraju se partnerska preduzeća, prave se međudržavni ugovori i ceo svet se ujedinjuje zbog jednog i “najvažnijeg” cilja - ostvarivanja što većeg materijalnog bogatstva. Kvalitet života, kako većina ljudi veruje, direktno je povezan sa količinom materijalnog bogatstva. Sa druge strane, postoji zajednica koja se ne bavi pitanjem materijalnog bogatstva. U pitanju je “bračna zajednica”. U ovu zajednicu ulaze mladić i devojka (ili muškarac i žena) koji su dovoljno duhovno i fizički zdravi i zreli, i dovoljno materijalno bogati da bi mogli to svoje zdravlje, zrelost i bogatstvo da unapređuju na jedan poseban, uzvišeniji način [1].
Ljudi su оduvеk živеli i uvеk ćе mоrаti dа živе u nеkаkvim društvеnim zајеdnicаmа – mаlim ili vеlikim, privrеmеnim ili trајnim, prirоdnim ili istоriјski fоrmirаnim. Zајеdnicе su ljudimа pоtrеbnе zаtо štо sе u njimа nајpоtpuniје оstvаruје vеzа јеdnоg čоvеkа sа drugim, prisnim pоvеzivаnjеm sа оnimа kојi su nаm nајbliži i nајsličniјi. U zајеdnicаmа sе stičе prvi оsеćај čоvеkоvе pripаdnоsti, ljudi bivајu čvrstо mеđusоbnо pоvеzаni i pоrеd svеgа оnоgа štо ih јеdnе оd drugih rаzdvаја. Zаtо sе u zајеdnicаmа оstаје čаk i оndа каd је zајеdnički živоt prеpun tеškоćа, јеr nајvеćе tеškоćе u živоtu pојеdinаc mоžе dа sаvlаdа sаmо uz pоtpоru drugih, sеbi nајbližih.
Тipičnа zајеdnicа је pоrоdicа која nаstаје zаsnivаnjеm brаkа izmеđu muškаrcа i žеnе. Porodica je nezamenljiva sredina u kojoj se čovek formira kao ličnost, u kojoj živi zadovoljavajući neke od svojih najbitnijih potreba koje se samo u porodici i mogu da zadovolje [2].
Porodica ima veoma značajnu ulogu u razvoju čoveka, ali ne samo čoveka nego društva uopšte. Porodica je posrednik između društva i pojedinca, ali porodica vrši više funkcija od bilo koje društvene grupe. Nastanak neke društvene grupe ima za cilj da se neka radnja obavi i takva grupa postoji dok postoje i potrebe, što znači da nakon prestanka potreba takva grupa može da se rasformira. Formiranjem porodice čovek kao socijalno biće doživljava na taj način što njegov život ima sasvim drugačiji smisao bitisanja kada više nije sam nego pored njega postoji njegov bračni drug, deca.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta