Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Knjigovodstvena dokumentacija u funkciji ekonomskog kriminala". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Kriminalisticko policijska akademija
Seminarski rad iz ekonomskog kriminala
Tema: Knjigovodstvena dokumentacija u funkciji ekonomskog kriminala
Beograd, mart 2012.godine
S a d r ž a j :
1. Uvod 3
2. Vrste i podela knjigovodstvenih dokumenata 3
3. Blagajnička dokumentacija 4
3.1. Dokumenta koja se javljaju u vezi sa bezgotovinskim platnim prometom. 4
4. Dokumentacija koja se najčešće javlja u poslovanju 5
5. Čuvanje knjigovodstvenih dokumenata 7
6. Važnost knjigovodstvenih dokumenata za kvalitet knjigovodstvene evidencije 7
7. Veza sa ekonomskim kriminalom 7
8. Povećanje finansijskih rizika iz tradicionalnih finansijskih izveštaja 8
9. Finansijski due deligence i ˝sedam smrtnih grehova u računovodstvu˝ 9
Zakljucak 14
Uvod
Dokumentaciju u knjigovodstvu čine pisane isprave kojima se potvrđuje nastanak određenog poslovnog događaja. U dnevniku i glavnoj knjizi računovodstveno se obuhvataju samo dokumentovane poslovne promene. Dakle, ukoliko ne postoji odgovarajući dokument knjiženje je bez ikakvog značaja. Zbog svega toga je i nastala poznata sintagma "ni jedno knjiženje bez dokumenta".
U cilju obezbeđenja pune tačnosti i regularnosti knjigovodstva i finansijskih izveštaja koji se na osnovu njega sastavljaju (bilans stanja, bilans uspeha), u svim zemljama sveta, a takođe i u našoj zemlji, doneti su odgovarajući zakonski propisi kojima se normativno obezbeđuje verodostojnost i sadržina knjigovodstvenog dokumenta.
Dokument se sastavlja u momentu nastanka poslovne promene. Da bi se olakšalo sastavljanje dokumenata izrađuju se obrasci za tipične i ponovljive poslovne promene, koji sadrže fiksne elemente.
Bitni elementi svakog knjigovodstvenog dokumenta su:
naziv i broj dokumenta,
mesto i datum izdavanja,
sadržina promene,
razlog promene,
odgovorna lica za nastalu promenu.
Formalnu i računsku kontrolu dokumenta obavlja likvidator. Kontrolisana dokumenta su osnova za kontiranje i knjiženje poslovne promene. Sva dokumenta podležu trima kontrolama: formalnoj, računskoj i suštinskoj.
Kontiranje poslovne promene odvija se na samom dokumentu ili na nalogu za knjiženje. Nakon toga se obavlja knjiženje u poslovnim knjigama (dnevnik i glavna knjiga).
Vrste i podela knjigovodstvenih dokumenata
Ukupna knjigovodstvena dokumentacija može se klasifikovati sa različitih tački gledišta. Najčešće se deli na eksternu i internu dokumentaciju.
Eksterna knjigovodstvena dokumentacija obuhvata sva ona dokumenta koja proizlaze iz poslovnih odnosa sa spoljnim poslovnim partnerima. U ovu grupu ubrajamo:
fakture dobavljača (ulazne fakture).
izveštaji o novčanim tokovima (izvodi sa tekući računa) i sl.
Interna knjigovodstvena dokumenta su ona koja se formiraju u preduzeću, kao što su:
izlazne facture,
trebovanja, radne liste,
prijemnice,
izdatnice i sl.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta