Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Obrada metala ". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Obrada metala
Dušan Tepčević 159/2009
Vladimir Rašić 28/2009
Čačak, decembar 2011.
Sadržaj
Uvod.........................................................................................3
Obrada rezanjem......................................................................4
2.1. Struganje...................................................................................5
2.2. Bušenje......................................................................................6
2.3. Rendisanje.................................................................................8
2.4. Brušenje...................................................................................10
2.5. Glodanje...................................................................................12
2.6. Mašine za honovanje...............................................................14
2.7. Superfiniš mašine.....................................................................15
3. Obrada plastičnim deformisanjem..........................................16
3.1. Kovanje.....................................................................................17
3.2. Istiskivanje i izvlačenje..............................................................19
3.3. Savijanje i ispravljanje...............................................................20
3.4. Plastična deformacija sa odvajanjem materijala........................22
4. Mašine za nekonvencionalnu obradu.....................................24
4.1. Ultrazvučna obrada...................................................................25
4.2. Elektroerozivna obrada..............................................................26
4.3. Elektrohemijska obrada.............................................................27
4.4. Obrada laserom i plazmom........................................................28
1. Uvod
Tehnologija je reč grčkog porekla i zanči učenje o postupcima pomoću kojih se preradjuju sirovine.
Postoji i još jedna definicija koja kaže je tehnologija nauka o veštinama i zanatima, kao i naučno prikazivanje ljudskih delatnosti sa svrhom prerade prirodnih proizvoda za ljudsku upotrebu.
Tehnologija se može definisati kao primenjena, naučna, tehnička disciplina koja proučava medusobni odnos sredstava i metoda proizvodnje u svim sferama ljudske delatnosti saglasno zakonima prirodnih nauka i ekonomske celishodnosti.
Materijali koji se najčešće obrađuju u industriji su različite vrste metala, drvo, plastika i guma.
Metali su najčešće obrađivani materijali u industriji. Oni se mogu obrađivati:
- Rezanjem
- Plastičnim deformisanjem
- Nekonvencionalnim metodama obrade
Upravljanje obradnim sistemima može se ostvariti:
- Ručno
- Sistemom automatskog upravljanja
2. Obrada rezanjem
Obrada metala rezanjem je postupak oblikovanja (promene oblika, dimenzija, hrapavosti obrađene površine i karakteristika površinskog sloja) obratka uklanjanjem viška materijala mehaničkim dejstvom reznog alata na predmet obrade. Za ovaj način obrade metala je karakteristično kretanje obratka i alata, koje može biti kružno ili pravolinijsko, u zavisnosti od slučaja i mašine.
U obradu rezanjem spadaju
- Struganje
- Bušenje
- Glodanje
- Brušenje
- Rendisanje
- Honovanje
- Lepovanje
- Superfiniš
2.1. Struganje
Alat za obradu struiganjem je strugarski nož. On se sastoji iz tela alata i drške. Mogu biti levi ili desni.
Mašine za obradu struganjem su strugovi. Strugovi su predviđeni za obradu spoljašnih i unutrašnjih cilidričnih površina, kao i ravnih čeonih površina rotacionih delova. Na strugovima se mogu izradjivati spoljašne i unutrašnje zavojnice strugarskim noževima za izradu zavojnica, ureznicima i nareznicima i specijalnim reznim glavama.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta