Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kvalitet rada škole". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Visoka škola strukovnih studija
Beograd
SEMINARSKI RAD
Kvalitet rada škole
2011.

S A D R Ž A J
UVOD 3
1. Indikatori kvaliteta rada škole 4
2. Oblasti i način i ciljevi vrednovanja kvaliteta rada u školi 5
3. Učesnici u vaspitnobrazovnom procesu i kvalitet rada 7
4. Praćenje i vrednovanje 8
4.1 Vrednovanje učenika 10
4.2 Evaluacija nastavnog procesa 11
4.3 Vrednovanje rada u nastavi 13
5. Slabosti postojećeg sistema vrednovanja 14
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 20

UVOD
U savremenom vaspitno – obrazovnom sistemu, kvalitet rada škole postaje jedan od ključnih zahteva koji se postavlja pred svakom školom. Standardi kvaliteta su u centru pažnje savremenih teoretičara. U svetu i kod nas upostavljaju se mnoge sužbe koje, kao glavni delokrug rada imaju praćenje i vrednovanje rada škola, a sve radi uspostavljanja većeg kvaliteta rada.
Praćenje i vrednovanje sistema obrazovanja je ključni deo uspostavljanja i osiguranja kvaliteta obrazovanja. To je proces sistematskog prikupljanja i analize podataka u cilju obezbeđivanja kvalitetnog obrazovanja. Postoje dva glavna pristupa vrednovanju kvaliteta – spoljašnje (eksterno) vrednovanje i interno vrednovanje ili samovrednovanje.
U svetu, vrednovanje obrazovnih ustanova vrše ministarstva obrazovanja. I kod nas se kontinuirana kontrola kvaliteta ostvaruje kroz stručno-pedagoški nadzor koji vrše prosvetni savetnici. Eksterna evaluacija u obrazovnom sistemu predviđena je Pravilnikom o stručno-pedagoškom nadzoru, koji definiše ključne oblasti, područja vrednovanja, pokazatelja i nivoa ostvarenosti kvaliteta rada ustanova.
Interno vrednovanje je zadatak kojim se škole bave tek nekih pet godina unazad i to kroz proces samovrednovanja. Postupci samovrednovanja trebalo bi da svim akterima u obrazovno – vaspitnom procesu ukažu na to: koliko su postigli, gde eventualno greše i na koji način bi mogli ispraviti greške, kako bi se kvalitet rada postavio na viši nivo.
Glavni zadatak obrazovnih sistema u svetu je da se ustanovi, uspostavi i obezbedi kvalitet rada obrazovno-vaspitnih ustanova. To podrazumeva:
odgovornost svih aktera u obrazovnom sistemu
opšteprihvaćene i usaglašene standarde kvaliteta rada škola
primenu standarda u praksi
međusobno poverenje
autonomiju škola
Jedan od najdelotvornijih mehanizama za obezbeđivanje kvaliteta rada je samovrednovanje svih učesnika u nastavnom procesu.
U novije vreme kvalitet rada škola se procenjuje samovrednovanjem koje se jednom ogišnje sprovodi u školama. Samovrednovanje je postupak kojim se vrednuje sopstvena praksa i sopstveni rad, polazeći od analize šta je i kako je urađeno. Tri osnovna pitanja su u središtu procesa samovrednovanja:
1. Koliko je dobra naša škola?
2. Kako to znamo?
3. Šta treba da učinimo da bude još bolja?
Samovrednovanje škola sprovodi radi unapređivanja svog rada i ono predstavlja jedan od mehanizama obezbeđivanja kvaliteta. Spoljašnje vrednovanje koje sprovode prosvetne vlasti pruža/obezbeđuje informaciju o kvalitetu rada određene škole po istim principima i pokazateljima kvaliteta. Istovremeno, spoljašnje vrednovanje pomaže školi da smanji subjektivnost pri samoproceni, odnosno ukazuje na jake i slabe strane na osnovu prikupljenih dokaza.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta