Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ekološki kriminalitet". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZASTITU
BANJA LUKA
SINERGIJA BIJELJINA
PREDMET:KRIMINALISTIKA
TEMA:EKOLOSKI KRIMINALITET
doc.dr.Dragan Gacesa Vladimir Mitric
BANJA LUKA 2011
SADRZAJ:
Uvod………………………………………………………………………3
Organizovani ekoloski kriminal…………………………………………4
Razlozi za usvajanje Direktive o zaštiti životne sredine kroz okvire krivičnog
prava i njen suštinski značaj
……………………………………………………………………………..7
Zakljucak…………………………………………………………………10
Literatura………………………………………………………………...11
I. Uvod
Ekološki kriminal se odnosi na sve radnje kojima se krše odredbe ekoloških propisa i
kojima se pričinjava značajna šteta ili ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi.
Najpoznatije manifestacije ove vrste kriminala javljaju se kao nelagalne emisije ili
ispuštanja supstanci u vazduh, vodu ili zemljište, nelegalna trgovina životinjama i
biljkama, nelegalna trgovina supstancama koje uništavaju ozonski omotač ili pak
počiniocima, teško se otkriva i prouzrokuje izuzetno ozbiljne negativne posledice po
životnu sredinu. Danas se on smatra ozbiljnim i široko rasprostranjenim problemom sa
kojim se mora boriti na evropskom nivou.
II. Određivanje pojma ekološkog kriminala i primarne uloge prava u njegovom
suzbijanju
Problematikom ekološkog kriminala ne bave se samo pravnici, već u velikoj meri i
sociolozi, te se i sama definicija ove pojave javlja ne samo kao čisto pravna, nego i u
jednom širem društvenom kontekstu.
Šire značenje ekološkog kriminala definisano je u navodima da on „predstavlja svaki akt
izvršen sa namerom da se nanese šteta ili potencijalom da se ošteti životna sredina i / ili
biološki svet, a u cilju da se na taj način pribavi poslovna ili lična korist“
1
. Akcenat je na
namernom ugrožavanju ili oštećenju životne sredine, dakle svesnom i voljnom činu koji
poslovne i lične (dakle, pojedinačne interese) pretpostavlja opštem društvenom interesu
koji se ogleda u zdravom prirodnom okruženju.
Usko pravno poimanje ekološki kriminal definiše kao svaki akt koji je suprotan
ekološkopravnoj normi i osnovano se može procesuirati. Suština izložene definicije je u
postojanju pravno normiranih pravila ponašanja u oblasti životne sredine, koja su opšte
obaveznog karaktera, unapred određena i za čije kršenje je propisana sankcija. Ovakvo
pristup je posledica shvatanja da se zaštita životne sredine, pre svega, ostvaruje kroz
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta