Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarsko društvo". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet Privredna akademija Novi Sad
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Seminarski rad
Predmet: Privredno pravo
Tema: Akcionarsko društvo
Novi Sad, Januar, 2011
Sadržaj
Uvod 3
Pojam akcionarskog društva 4
Vrste akcionarskih društva 8
Osnivanje akcionarskog kapitala 11
Akcija 13
Dividenda 17
Prestanak akcionarskog društva 17
Zaključak 19
Literatura 20
Uvod
“Akcionarsko društvo je privredno društvo, društvo kapitala, koje osniva jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije. Akcionarsko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Ulog u akcionarskom društvu u zamenu za izdavanje akcija može se uneti u novcu ili u stvarima i pravima.”1
Teškoće u prikupljanju većih iznosa kapitala neophodnih za redovno poslovanje i razvoj preduzeća doprineli su nastanak a kcionarskog društva. Akcionarsko društvo predstavlja oblik preduzeća za koje je kapital neophodan za poslovanje i razvoj pribavlja iz davanjem akcija. Akcionarski ulozi mogu biti u obliku:
Novca
Stvari
Pravima
Stvari i prava moraju biti izraženi u novčanoj vrednosti. Akcionarsko društvo ima svojstvo pravnog lica i za svoje obaveze odgovara c elokupnom svojom imovinom. Akcionar odgovara za obaveze društva do visine unetog uloga. On ima pravo na upravljanje, srazm erno kapitalu koji ima u društvu.
“Akcionarska društva su se razvila u XIX veku, kada su počela i zakonski da se uređuju. Prvo su se razvila u Italiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, zatim i u drugim zemljama.
Za preteču savremenih akcionarskih društva smatra se Banco di S.Giorgio, osnovano u Đenovi 1407. godine. Međutim, pravi početak razvoja akcionarskih društva predstavljaju velike prekomorske kolonijalne kompanije, osnovane početkom XVII veka (npr. holandska Istočno-indijska kompanija iz 1602. godina, zatim francuska Istočno-indijska kompanija iz 1604. godine, engleska Istočno-indijska kompanija iz 1612. godine i druge). Prvo akcionarsko društvo u Srbiji je osnovano 1869. godine. To je bila “Prva Srpska Banka”. Prvi zakon, Zakon o akcionarskim društvima u Srbiji, donet je 1896. godine. Imao je sličnosti sa ugarskim, francuskim i nemačkim trgovačkim zakonikom.”2
1 dr Slavica Tomić, Ekonomija preduzeća, Subotica, 2010. god. str. 40
Pojam akcionarskog društva
Akcionarsko društvo je vrsta privrednog društva, društva kapitala, za čije se osnivanje sredstva pribavljaju izdavanjem akcija. Osnovni kapital društva utvrđen je i podeljen na akcije. Osnovni kapital društva čini zbir nominalnih vrednosti svih akcija.
Akcionarsko društvo je pravni subjekt, ima svoju imovinu koja je odvojena od imovine osnivača. Ovo društvo odgovara u potpunosti svojom imovinom za obaveze koje preuzima u pravnom prometu. Akcionari ne odgovaraju za obaveze društva, osim do iznosa ugovorenog a neuplaćenog uloga u imovini društva.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta