Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Internet bezbednost (makedonski)". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.АПСТРАКТ
Учеството во информатичкото општество е од суштинско значење за граѓаните од сите возрасни групи. Интернетот обезбедува огромни можности за подобрување на животот за сите корисници. Тоа има позитивни ефекти врз образованието, работниот свет и економски раст. Ризици и закани доаѓаат заедно со овој позитивен развој на настаните, често паралелно со оние што веќе постојат и се присутни во секојдневниот живот. 
Бидејќи заканите и ризиците по сигурноста се менуваат во текот на секојдневното функционирање на организациите, целосна согласност со регулативите и стандарди те за сигурност не гарантира и “ сигурна „ ИТ инфраструктура. Затоа е неопходно континуирано да се проверува и оценува сигурноста на ИТ системите на сите нивоа. Резултатите од проверките треба да се основа за дефинирање на насоки за развој на сигурносната политика и пракса на организацијата.
Постојат голем број на веќе разработени сигурносни системи за интернет кои имаат позитивни и негативни карактеристики кога станува збор за одреден проблем. Во оваа семинарска се разгледани некои од основните сигурносни системи за интернет, нивната структурна градба, начинот на работа како и позитивните и негативните страни; се со цел да се олесни изборот на безбедносниот систем кој најсоодветно ќе одговори на заканите и ризиците кон безбедноста на организацијата.
Содржина
АПСТРАКТ 3
1.Запознавање со E – security 6
1.1 Цена на безбедноста 7
1.2 Безбедносни служби 8
1.3 Закани и ранливост 8
Ранливост 9
Ризици 9
1.4 Основи на заштита 9
1.5 Заштита на корисниците и мрежата 10
1.5.1 Заштита на вработените 10
1.5.2 Заштита на мрежа 11
1.6 Безбедносно планирање 11
2. Крипто-системи со јавен клуч 12
2.1. Вовед 12
2.2. Симетрична енкрипција 12
2.3. Крипто-системи со јавен клуч 14
2.4. Должина на живот на клуч 15
3. Public key infrastructure (PKI) systems 16
3.1 Основни функции на PKI системите 17
3.2 Дигитални сертификати 18
4. Биометрија 20
4.1. Основи на биометријата 21
4.2. Принцип на работа 21
4.3. Составни делови на биометрискиот систем 22
4.4. Видови биометриски системи 24
4.4.1. Отпечаток на прст 24
4.4.2. Препознавање на лице 24
4.4. 3. Препознавање на глас 25
4.4.4. Скенирање на ирис 25
4.4.5. Скенирање на дланка 26
4.4.6 Скенирање на потпис 26
5. Безбедност на сервери 27
5.1. Безбедно работење на серверот 28
5.1.1.Контрола на неговата конфигурација 28
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta