Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Blagajničko poslovanje i novcana sredstva". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


САДРЖАЈ
Страна
Увод ............................................................................................................................4
Благајна – појам и врсте ...................................................................................5
Благајничка документација ...........................................................................6
Правдајућа документа ...........................................................................6
Документација у вези са наплатом новца ....................................6
Правдајућа документа у вези са исплатом новца .....................7
Наредбодавна документација ............................................................7
Евиденција благајничког пословања ........................................................8
Пример .....................................................................................................................10
Прилози ........................................................................................................................ 10
Закључак ................................................................................................................17
Литерарура ................................................................................................................. 17
1. Увод
Новчана средства представљају неопходан облик средстава за свако пре-дузеће. О свакој овој врсти новчаних средстава треба водити посебну евиденцију, како би се тачно знало њихово стање и сврха коришћења. Готовинска плаћања јављају се у вези са уплатом или исплатом готовог новца. Све те исплате и наплате обављају се преко благајне. Безготовинска плаћања се обављају преко текућег рачуна.
Благајничко пословање обухвата примање, чување и издавање готовог новца, односно промет готовине. Предузећа држе само мањи део готовине у својој каси а остатак држе у банкама. Прописи о благајничком пословању ограничавају исплате у готовини до одређеног прописаног износа. Изузетак чине исплате у готовом за зараде радника и лична примања, за дневнице и путне трошкове и за откуп пољопривредних производа од непосредног произвођача.
Целокупно готовинско плаћање у предузећу мора се обављати преко благајне. Као што код пословне банке имамо текући рачун, тако исто и од благајника свакодневно имамо благајнички дневник и исти се најкасније сутрадан доставља рачуноводству. У благајничком дневнику приказује се стање новца од претходног дана, улаз и излаз новца у благајну и крајње стање новца у благајни. За сваки улаз и излаз новца благајник мора имати уредан докуменат потписан од овлашћеног лица.
Предузеће нема ограничења у законским прописима у погледу подизања новца из пословне банке. Подигнути новац из банке предузеће мора потрошити и за исто обезбедити докуменат као оправдање. Уколико се подигнути новац не потроши из било којих разлога, предузеће је дужно да неутрошени новац врати на текући рачун. У предузећима нема благајничких максимума како је било у ранијим прописима. Предузеће најчешће подиже готовину из банке ради исплате личних доходака, ради откупа производа од физичких лица и за подмиривање материјалних трошкова у предузећу који се морају платити готовином.
Да би се спречило нагомилавање новца у благајнама предузећа, утврђује се благајнички максимум. Благајнички максимум је највећи износ готовог новца који се сме држати у благајни. Износ преко благајничког максимума се уплаћује на текући рачун. Висина благајничког максимума зависи од врсте пословања, просечних дневних исплата у готовом, удаљености предузећа од банке и осталих специфичности. Благајнички максимум одређује предузеће и о томе обавештава банку.
Поред висине благајничког максимума, благајничко пословање регулише се и прописима који одређују врсте исплата, њихову висину и све друго што је у вези са прометом готовог новца. Благајник мора да познаје све законске прописе којима се регулише промет готовог новца и да их се строго продржава у свом раду.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta