Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Detektivska djelatnost". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.
САДРЖАЈ
УВОД........................................................................................................3
ОСНОВНА НАЧЕЛА ДЕТЕКТИВСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ..........................5
ДЕТЕКТИВСКА ДЈЕЛАТНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ...................6
ОСНОВНА ЗНАЊА ПОТРЕБНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВАТНЕ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ............................................................7
ПРИКУПЉАЊЕ ПОРАДАТАКА ПРИВАТНОГ ДЕТЕКТИВА И ОДНОСА ПРЕМА ПОЛИЦИЈСКИМ АГЕНЦИЈАМА..............................8
ЗАКЉУЧАК............................................................................................10
ЛИТЕРАТУРА....................................................................................... 11
У В О Д
У савременом свијету раст приватног сектора безбједности глобални је процес. Неки од разлога тог драматичног пораста односе се на масовност приватне својине како у постиндустријским тако и у земљама у развоју. Са друге стране страх од криминала оних који имовину посједују растао је брже него заинтересованост влада да издвајају више новца за њену заштиту. Приватна безбједност једна је од индустрија која се најбрже развија, у експанзији је у развијеним земљама тржишне привреде већ 30 година. Данас на свјетском нивоу у приватном сектору безбједности годишње се оствари приход од 85 милијарди долара са годишњом стопом раста од 6-8%. У САД процјењује се да постоји 10.000 приватних безбједносних фирми са 2 милиона запослених. Приватни сектор у Европској унији састоји се скоро од 20.000 компанија са неких 1.100.000 запослених. Детективска дјелатност је дјелатност прикупљања података. Људи траже детективске услуге у различитим ситуацијама: адвокати користе приватне детективе за прикупљање и анализу информација о случајевима које заступају; корисници услуга ангажују приватне детективе за тражење несталих лица и предмета, директори пословних предузећа унајмљују приватне детективе за откривање злоупотреба унутар компанија; осигуравајуће куће ангажују детективе ради откривања превара у осигурању, брачни супружници су заинтересовани за утврђивање или демантовање невјерства супружника, итд.
Раст сектора приватне безбједности глобалан је процес. Приватизација послова безбједности присутна је у економски развијеним земљама, земљама у транзицији и у неразвијеним земљама. У страној литератури присутан је све већи број научних и стручних радова о овој проблематици, међутим недовољна пажња посвећена је приватној детективској дјелатности. У недостатку адекватне литературе и података тешко је дати један садржајнији компаративни приступ који би обухватио природу детективских послова, трендове, законску регулативу као утицај детективске дјелатности на правне системе појединих земаља.
ОСНОВНА НАЧЕЛА ДЕТЕКТИВСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Начела детективске дјелатности представљају најопштија и основна правила по којима су приватни детективи дужни да поступају и понашају се у свакодневном животу и у процесу детективске дјелатности. Начела детективске дјелатности представљају синтезу одредаба закона и других подзаконских аката, који дефинишу поступање приватних детектива, као и искуства из детективске праксе. Проистичу из одредаба Закона о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности, Правилника о начину полагања стручног испита за припаднике физичког и техничког обезбјеђења и приватног детектива, Правилника о просторним и техничким условима за заштиту од крађа и других незгода или злоупотреба, које мора испуњавати пословни простор предузећа које обавља дјелатност обезбјеђња лица и имовине и детективска агенција, Правилника о легитимацији припадника обезбјеђења и детективској легитимацији, Правилника о евиденцијама, као и других законских и подзаконских прописа која регулишу приватну детективску дјелатност. Правне норме садржане у наведеним законским и подзаконским прописима представљају основу за детективско организовање и дјеловање и углавном регулишу цјелокупну детективску дјелатност, с тим да постоје и други законски прописи који се могу довести у везу са детективском дјелатношћу. Поред тога, начела детективске дјелатности заснована су на практичним искуствима и представљају израз најбоље праксе приватне детективске дјелатности. Ако приликом обављања приватне детективске дјелатности, приватни детективи уважавају и примјењују основна начела детективске дјелатности, сигурно је да ће се задаци успјешније извршавати, те ће допринијети јачању угледа приватне детективске дјелатности.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta