Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza uticaja na životnu sredinu (Rekonstrukcija stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom)". Rad ima 43 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT KRUŠEVAC
PREDMET:
EKOLOŠKI MENADžMENT
Seminarski rad
Analiza uticaja rekonstrukcije stanice, za snabdevanje motornih vozila gorivom, na životnu sredinu
Predmetni nastavnik: 94/09 92/09 93/09 99/09 91/09 mr Jelena Milanoviü
Kruševac 2009/2010. god.
Sadržaj:
1.0 2.0 1.1 1.2 2.0.1 2.0.2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 3.0 2.7 UVOD ...................................................................................................................................................... METODOLOGIJA .................................................................................................................................... ZAKONSKA REGULATIVA ..................................................................................................................... DISPOZICIJA LOKACIJE PROJEKTA .................................................................................................. Makrolokacija …………………………………………………………………………………………………. Mikrolokacija ………………………………………………………………………………………………….. PRIKAZ PEDOLOŠKIH, GEOMORFOLOŠKIH, GEOLOŠKIH I HIDROGEOLOŠKIH I SEIZMOLOŠKIH KARAKTERISTIKA TERENA …………………………………………………………………………………... PODACI O IZVORIŠTU VODOSNABDEVANJA (UDALJENOST, KAPACITET, UGROŽENOST, ZONE SANITARNE ZAŠTITE) I O OSNOVNIM HIDROLOŠKIM KARAKTERISTIKAMA ………………………. PRIKAZ KLIMATSKIH KARAKTERISTIKA SA ODGOVARAJUûIM METEOROLOŠKIM POKAZATELJIMA ……………………………………………………………………………………………….. Temperatura vazduha ……………………………………………………………………………………….. Padavine i oblaþnost ………………………………………………………………………………………… Vetrovi i tišine …………………………………………………………………………………………………. OPIS FLORE I FAUNE, PRIRODNIH DOBARA POSEBNE VREDNOSTI (ZAŠTIûENIH) RETKIH I UGROŽENIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA I NJIHOVIH STANIŠTA I VEGETACIJE …................. PREGLED NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA ………………………………………………………… PODACI O NASELJENOSTI, KONCENTRACIJI STANOVNIŠTVA I DEMOGRAFSKIM KARAKTERISTIKAMA U ODNOSU NA OBJEKTE I AKTIVNOSTI ……………………………………….. PREGLED OSNOVNIH KARAKTERISTIKA PEJZAŽA …....................................................................... PRIKAZ VRSTE I KOLIýINE ISPUŠTENIH GASOVA, VODE I DRUGIH TEýNIH I GASOVITIH OTPADNIH MATERIJA, POSMATRANO PO TEHNOLOŠKIM CELINAMA UKLJUýUJUûI EMISIJE U VAZDUH, ISPUŠTANJE U POVRŠINSKE I PODZEMNE VODNE RECIPIJENTE, ODLAGANJE NA ZEMLJIŠTE, BUKU, VIBRACIJE, TOPLOTU ZRAýENJA (JONIZUJUûA I NEJONIZUJUûA) itd. .... EMISIJA U VAZDUHU ............................................................................................................................. EMISIJA U VODI ..................................................................................................................................... Tehnološke otpadne vode .................................................................................................................. Atmosferske otpadne vode ................................................................................................................. Sanitarno – fekalne otpadne vode ...................................................................................................... ODLAGANJE NA ZEMLJIŠTE ................................................................................................................ BUKA ....................................................................................................................................................... VIBRACIJE .............................................................................................................................................. TOPLOTA ................................................................................................................................................ JONIZUJUûE I NEJONIZUJUûE ZRAýENJE ........................................................................................ PRIKAZ TEHNOLOGIJE TRETIRANJA SVIH ZAGA ENJA GENERISANIH U PROIZVODNIM PROCESIMA ........................................................................................................................................... TRETMAN ZAGA ENJA KOJA SE EMITUJU U VAZDUH ..................................................................... TRETMAN OTPADNIH VODA ................................................................................................................. TRETMAN ýVRSTOG OTPADA ............................................................................................................. BUKA ....................................................................................................................................................... VIBRACIJE .............................................................................................................................................. JONIZUJUûE I NEJONIZUJUûE ZRAýENJE ........................................................................................ MOGUûE UGROŽAVANJE ŽIVOTNE SREDINE .................................................................................. UTICAJ U TOKU IZGRADNJE OBJEKTA ............................................................................................... UTICAJ U TOKU EKSPLOATACIJE PROJEKTA ................................................................................... Uticaj na zagaÿenje vazduha .............................................................................................................. Uticaj na zagaÿenje vode ................................................................................................................... Uticaj na zagaÿenje zemljišta ............................................................................................................. Uticaj buke .......................................................................................................................................... Uticaj vibracije ..................................................................................................................................... Uticaj jonizujuüeg i nejonizujuüeg zraþenja ........................................................................................ Uticaj na zdravlje stanovništva i klimatske uslove .............................................................................. Uticaj na naseljenost i migraciju stanovništva .................................................................................... Uticaj na komunalnu infrastrukturu ..................................................................................................... Uticaj na zaštiüena kulturna i prirodna dobra ...................................................................................... UTICAJ U SLUýAJU UDESA (HAVARIJE) ............................................................................................. Definisanje i analiza moguüih udesnih situacija ....................................................................................... UTICAJI NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUýAJU UDESA (HAVARIJE) …………………………………. Uticaj u sluþaju požara ........................................................................................................................ Uticaj u sluþaju eksplozije …………………………............................................................................... Uticaj u sluþaju izlivanja naftnih derivata …………...........................................................
...............................NAMERNO UKLONJEN DEO TEKSTA.................................
.1 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3
17 17 18 18 20 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 25 26 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 31 31 34 37 41 42
5.0
6.0
-3Ekološki menadžment Analiza uticaja na životnu sredinu
1.0
UVOD
Projekat, þiji se uticaj na životnu sredinu razmatra u ovoj studiji jeste projekat rekonstrukcije stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom sa stanicom za Teþni Naftni Gas (TNG) u okviru kompleksa postojeüe stanice na životnu sredinu, koji üe biti realizovan u okviru katastarske parcele KP 629/3 KO Stari Trstenik, SO Trstenik. Izrada studije naložena je Aktom o urbanistiþkim uslovima, izatim od strane Odseka za urbanizam, graÿevinarstvo, komunalno-stambene i ekološke poslove Opštinske uprave opštine Trstenik, pod brojem 35068/2008-06, od 26.11.2008.god.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta